Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trạng từ chỉ thời gian

Trạng từ chỉ thời gian là những từ được thêm vào cuối câu để bổ sung thông tin về thời gian diễn ra một hành động hoặc xảy ra một hiện tượng nào đó.

Eg

  • He went to the beach yesterday. (Anh ấy đi tới bãi biển ngày hôm qua.)

  • They are watching TV now. (Họ đang xem tivi ngay lúc này.

Trạng từ chỉ địa điểm

Trạng từ chỉ địa điểm là các từ được thêm vào cuối câu để bổ sung thông tin về nơi chốn, địa điểm diễn ra một hành động, sự kiện.

Eg:

  • She parked her bike in front of the shop. (Cô ấy đỗ xe trước cửa hàng.)

  • stayed at home last weekend. (Tôi ở nhà vào cuối tuần trước.)