Hệ từ (copular verb/ linking verb)

Hệ từ là gì ? Hệ từ (copular verb/ linking verb): là một động từ đặc biệt (special verb) được dùng để kết nói chủ ngữ (Subject) của câu với bổ ngữ của nó (subject complement). Các hệ từ thông dụng:  be (thì, là, bị, ở), seem (có vẻ như, dường như ), appear (hình như, …

Cụm động từ (Phrasal verbs)

cum-dong-tu-phrasal-verbs
    Định nghĩa (Definition) Cụm đông từ (phrasal verbs) là một động từ kết hợp với một trạng từ (adverb) hoặc một giới từ (preposition), hoặc đôi khi cả hai, để tạo thành một dộng từ mới thường có nghĩa đặc biệt. Ví dụ come in (vào trong), take off (cởi ra), look forward to …

Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison)

  So sánh đồng tiến (càng … càng) Dạng so sánh đồng tiến với the …. The .. được dùng để diễn tả sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của sự việc. Ví dụ: The older I get, the happier I am. (Càng lớn tuổi, tôi càng …

107 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 Life In The Future

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các đề kiếm tra, ôn thi Đại Học, tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 bài Life In The Future theo chương trình SGK cũ, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, đầy đủ các chuyên đề …