Phân từ trong TOEIC

Bài viết thuộc phần 11 trong serie 19 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bản

Bài thứ 11 trong loạt bài tự học ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Phân từ trong TOEIC“. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về định nghĩa của phần từ, cách sử dụng, cấu trúc của phân từ, có ví dụ minh họa cho từng phần kiến thức, sau khi học lí thuyết là các bài tập về phân từ để bạn củng cố lại kiến thức đã học. 

I. Định nghĩa Phân từ (Participles) là gì ?

Đầu tiên chúng ta dùng hiện tại phân từ V-ing để rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động

Ví dụ

The people using our service are satisfied

 • Mệnh đề chính: The people are satisfied. Vậy using our service là dạng giảm mệnh đề quan hệ
 • Using the service = who use the service

Ví dụ

Anyone ordering an item should register first = Anyone who orders an item should register first

 • Mệnh đề chính của câu là anyone should register first. Cụm “ordering an item” là dạng giảm mệnh đề quan hệ bổ sung thêm ý nghĩa cho anyone

Chúng ta dùng quá khứ phân từ PII để giảm mệnh đề quan hệ dạng bị động

Ví dụ:

: The service used on the Internet is convenient

 • Mệnh đề chính ở đây là the service is convenient còn cụm từ “used on the Internet” là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ
 • Mệnh đề đầy đủ phải là
 • The service which/that is used on the Internet is convenient

 Ví dụ:

 • Complete the form provided in the envelope
 • Từ provided ở đây là ở dạng giảm mệnh đề quan hệ – dạng bị động, mệnh đề đầy đủ phải là
 • Complete the form which is provided in the envelope

Tổng kết

Như vậy, chúng ta có 2 dạng giảm mệnh đề quan hệ. Mệnh đề chủ động chúng ta giảm còn V-ing, mệnh đề bị động chúng ta giảm còn PII

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu dạng giảm câu có cùng chủ ngữ

Ví dụ:

The writer had published his work. The writer took a short rest

 • 2 câu này có chung chủ ngữ là the writer, chúng ta có thể dùng Ving để giảm mệnh đề thứ nhất và nối với câu thứ 2 bởi dấu phẩy
 • Having publised his work, the writer took a short rest

Ví dụ:

: The company was founded in 1999. The company has now gained populairty all over the country.

 • 2 câu này chung nhau chủ ngữ “the company”. Chúng ta giảm mệnh đề “the company was founded in 1999”. Đây là mệnh đề dạng bị động nên chúng ta giảm còn PII
 • Founded in 1999, the company gained popularity all over the country

Chúng ta cũng có thể dùng Ving hoặc PII để giảm mệnh đề trong các mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng when, while, unless, if, although,…

Ví dụ:

Children under six years of age can have a 50% discount when accompanied by a coupon

 • Đây là cấu trúc giảm 2 mệnh đề cùng chủ ngữ, dạng bị động, câu đầy đủ phải là
 • Children under six years of age can have a 50% discount when they are accompanied by a coupon
 • “when they are accompanied by” là câu bị động chúng ta giảm còn accompanied

II. Bài tập về phân từ

When …. your tax return,make sure to send it by registered mail just in case it gets lost.

A. mail

B. mails

C. mailing

D. mailed

 • Giải thích: Chọn C vì mệnh đề sau when không có chủ ngữ do đó nó phải ở dạng giảm mệnh đề. Nghĩa chủ động do đó chọn mailing
 • Dịch: Khi gửi hoàn thuế, hãy nhớ phải gửi bằng thư đảm bảo đề phòng trương hợp thất lạc

American companies …. in exporting to Germany should conduct thorought market research as well as identify relevant standards

A. have interests

B. are interested

C. interested

D. interesting

 • Giải thích: động từ should conduct là động từ chính do đó là giảm mệnh đề. Loại A, B.Chọn C ở dạng vị động. Viết lại đầy đủ
 • American companies which are interested in exporting to Germany should conduct thorough market research as well as identify relevant standards

Once ….. , the company will be the largest company in Los Angeles and generate $ 1 billion in annual revenues

A. merge

B. are merged

C. merged

D. have merged

 • Giải thích:Chọn C vì dây là giảm mệnh đề bị động
 • Dịch nghĩa: Một khi được sát nhập, các công ty sẽ là công ty lớn nhất ở Los Angeles và tạo ra lợi nhuận hằng năm là 1 tỷ đô

The new member …. our team this week has excellent credentials and is highly recommended

A. joins

B. joining

C. will join

D. will be joining

 • Giải thích: Động từ chính trong câu là has, do dó động từ đứng sau member phải là dạng giảm mệnh đề. Đây là câu chủ động nến chọn Ving. => B .
 • Câu đầy đủ là “ The new member who joined our team this week has excellent cedentials and is highly recommended
 • Dịch nghĩa: Thành viên mới người gia nhập đội của chúng ta tuần này có thư giới thiệu xuất sắc và được đánh giá cao

Kết

Qua bài này bạn đã có cho mình một lượng kiến thức cơ bản về chuyên đề phân từ trong TOEIC, tiếp tục học bài tiếp thep nhé!

Phân từ trong TOEIC
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Danh động từ và động từ nguyên mẫu trong TOEIC Bài tiếp theo: Mệnh đề quan hệ trong TOEIC