Phép đảo động từ sau các trạng từ (Inversion of the verb after adverbs)

Bài viết thuộc phần 25 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

 Trong loạt bài viết giúp bạn học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ bài viết về khái niệm định nghĩa Phép đảo động từ sau các trạng từ (Inversion of the verb after adverbs), các hình thức của đảo trợ động từ, những từ giới hạn, một số trạng từ Tiếng Ang đặc biệt có đầy đủ lí thuyết và ví dụ minh họa, giúp bạn nắm vững kiến thức.

Phép dảo động từ sau các trạng từ là gì ?

Phép đảo động từ là phép đả động từ hoặc trợ động từ và chủ ngữ. Hình thức đảo trợ động từ được dùng khi:

1. Một trạng từ phủ định hay một trạng ngữ phủ định được đặt đầu câu hoặc mệnh đề để nhấn mạnh

Ví dụ:

 • Under no circumstances should you agree to that proposal. (Dù trong hoàn cảnh nào anh cũng đừng chấp thuận đề nghị đó.)
 • Nowhere else will you find such a kind man. (Không ở đâu anh có thể tìm thấy một người tử tế như thế.)
 • On no account must this switch be touched. (Bất cứ lí do gì cũng không được chạm vào nút này.)

2. Những giới hạn (restrictive words) như : hardly, seldom, rarely, little, never, và các thành ngữ có only được đặt ở đầu câu hoặc mệnh đề nhấn mạnh.

Ví dụ:

 • Never does my father drink coffee in the evening. (Không bao giời bố tôi uống cà phê vào buổi tối.)
 • Not only did we lose our money, but we were nearly killed.  (Chúng tôi không những mất tiền mà còn suýt chết nữa.)
 • Only with the full agreement of everyone can we hope to succeed.  (Chỉ có khi nào được sự đồng ý hoàn toàn của mọi người, chúng  ta mới thành công được.)

3. Cụm từ So + adj/ adv hoặc such + be + noun được đặt ở đầu câu.

Ví dụ:

 • So ridiculous did she look that everybody burst out laughing. (Trông cô ấy buồn cười đến nỗi mọi nguồi cười phá lên.)

Một số trạng từ, trạng ngữ thường đươc theo sau bởi hình thức đảo ngữ:

Hardly … (when), scarely … (when), on no account, in/under no circumstances, only/ only by, neither/ nor, only this way, never, only then/ when/ after/ if, no sooner … than, rarely, not only … but also, not till/ untill, seldom, nowhere (else), so/ such … that.

Lưu ý:

Only after/ when/ if …., not untill/ till …, có hình thức đảo ngữ ở mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • Not until you have finished your homewwork can you go out.

Hình thức đảo toàn bộ động từ được dùng khi cụm trạng từ chỉ nơi chốn, phương hướng, hoặc các trạng từ here, there, first, last đứng đầu câu.

Ví dụ:

 • Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.(Nằm dưới gốc cây là một trong những người đàn ông to nhất mà tôi từng gặp.)
 • Out into street ran the thieves. (Bọn trộm chạy vụt ra đường.)
 •  Here comes Freddy! (Freddy đến kìa!)
Phép đảo động từ sau các trạng từ (Inversion of the verb after adverbs)
3 (4) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Tính từ mô tả và tính từ giới hạn (Descriptive adjective and limiting adjective) Bài tiếp theo: Vị trí của trạng từ (Possition of Adverbs)