Series: Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Phân biệt ACCEPT với AGREE

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 2 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng AnhPhân biệt (to) ACCEPT với (to) AGREE Tiếp tục serie bài viết phân biệt các từ-cụm từ dễ ngây nhầm lẫn trong Tiếng Anh, bài này sẽ giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau giữa …