Series: Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 đến 12 (chương trình SGK mới-cũ)

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 11 (chương trình SGK mới)

tong-hop-tu-vung-tieng-anh-lop-11-chuong-trinh-sgk-moi
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 4 bài viết về Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 đến 12 (chương trình SGK mới-cũ)Bài viết tổng hợp lại toàn bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng bài (unit) gồm từ vựng, phiên âm, từ loại, nghĩa Tiếng Việt kèm theo …

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 (chương trình SGK mới)

tong-hop-tu-vung-tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-sgk-moi
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 4 bài viết về Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 đến 12 (chương trình SGK mới-cũ)Bài viết tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tất cả các bài (unit) gồm từ vựng, phiên âm, từ loại, nghĩa cùng với  các kiến thức cần nhớ như: các công thức, cấu trúc …