Tính từ thuộc ngữ và tính từ vị ngữ (Attributive adjectives and predicative adjectives)

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

 

 

 

Tính từ thuộc ngữ là gì ?

Tính từ thuộc ngữ (attributive adjective) là tính từ mà nó đứng trước danh từ mà nó mô tả.

Ví dụ:

  • He’s a nice man. (Ông ấy là người tốt.)

Tính từ vị ngữ là gì ?

Tính từ vị ngữ (predicative adjectives) là tính từ theo sau các hệ từ be, become, feel, look, get, seem, …

Ví dụ:

  • She was asleep (Cô ấy đang ngủ.)

 

 

Tính từ thuộc ngữ và tính từ vị ngữ (Attributive adjectives and predicative adjectives)
4 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Phân từ dùng như tính từ (Participles functioning as adjectives) Bài tiếp theo: