Tổng hợp sách học Cụm động từ và Thành ngữ Tiếng Anh hay hiệu quả

Tổng hợp những sách giúp bạn học Cụm động từ (Phrasal Verbs)Thành ngữ (Idioms) trong Tiếng Anh hay. Đây là các sách Tiếng Anh bổ sung cho việc học các cụm động từ và thành ngữ Tiếng Anh hiệu quả hơn. Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tổng hợp sách học Cụm động từ và Thành ngữ Tiếng Anh hay hiệu quả“. Sau đây là 8 cuốn sách học Phrasal Verbs và Idioms tốt nhất!

Tài liệu về Cụm động từ và Thành ngữ Tiếng Anh khác:

Danh sách các sách Tiếng Anh:

A Good Turn of Phrase

A Good Turn of Phrase

TẢI VỀ

Dictionary of American Idioms

Dictionary of American Idioms

TẢI VỀ

English Phrasal Verbs in Use Intermediate

English Phrasal Verbs in Use-Intermediate

TẢI VỀ

Errey Matt. 1000 phrasal verbs in context

Errey Matt. 1000 phrasal verbs in context.

(Cuốn này cực hay)

TẢI VỀ

Phralsal Verb Organiser

Phrasal_Verb_Organiser

TẢI VỀ

Idioms & Phrasals INTERMEDIATE

Idioms & Phrasals INTERMEDIATE

Longman Pocket Phrasal Verbs Dict

Longman - Pocket phrasal verbs

TẢI VỀ

McGraw-Hill’s Essential Phrasal Verbs Dictionary

McGraw-Hill's Essential Phrasal Verbs Dictionary

TẢI VỀ

TimeSaver Phrasal Verbs & Idioms (Pre-Inter to Advanced)

TimeSaver Phrasal Verbs & Idioms

TẢI VỀ

Work on Your Phrasal Verbs Master the 400 Most Common Phrasal Verbs

Work-on-Your-Phrasal-Verbs-Master-the-400-Most-Common-Phrasal-Verbs

TẢI VỀ

 

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Tổng hợp sách học Cụm động từ và Thành ngữ Tiếng Anh hay hiệu quả”

Tổng hợp sách học Cụm động từ và Thành ngữ Tiếng Anh hay hiệu quả
5 (2) votes