Tổng hợp Tài liệu từ vựng TOEIC

Để chuẩn bị tốt cho việc ôn luyện thi TOEIC, việc học từ vựng TOEIC là rất cần thiết. Mình đã tổng hợp lại những tài liệu từ vựng có thể giúp bạn học từ vựng toeic một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo  

Bộ tài liệu từ vựng TOEIC gồm có:

  • Tổng hợp tất cả từ vựng thường gặp trong part 7 do cô Mai Phương soạn
  • Bộ 600 từ vựng TOEIC bản Tiếng Việt
  • Tổng hợp từ vựng thường gặp part 1 TOEIC
  • Tổng hợp từ vựng thường gặp part 2 TOEIC
  • Tổng hợp từ vựng thường gặp part 5 TOEIC

 Có bộ sách 600 Essential Words for the TOEIC giúp bạn học từ vựng toeic rất hay: Xem thêm

Còn rất nhiều tài liệu tiếng anh TOEIC cho bạn tham khảo: Xem thêm

Trích từ vựng trong bộ từ vựng part 7 TOEIC:

1. Abandon (v) : từ bỏ, bỏ.

The development program had to be abandoned when the company ran out of cash.

Chương trình phát triển phải bị hủy bỏ vì công ty cạn kiệt tiền.

2. Abandonment (n) : sự bỏ rơi, tình trạng ruồng bỏ.

This agreement will provide for the abandonment of the transaction at any time prior to

consummation thereof.

Hợp đồng sẽ được cung ứng cho trường hợp hủy bỏ giao dịch trong bất cứ lúc nào dưới đây.

3. Abeyance (n) : sự đình chỉ, hoãn lại.

The proposal is in abeyance.

Đề nghị đang trong tình trạng bị bỏ xó.

4. Abide (v) : tôn trọng, tuân theo.

Both parties agree to abide by the award of the arbitrator.

Cả hai bên đều đồng ý tuân theo quyết định của quan tòa.

5. Able (adj) : có năng lực, có tư cách.

We are financially able to accept this order.

Chúng ta có năng lực về mặt tài chính để nhận đơn đặt hàng này.

Xem Online 

 

Tổng hợp Tài liệu từ vựng TOEIC
5 (1) vote