Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree)

Bài viết thuộc phần 28 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Thích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) trong Tiếng Anh”. Trạng từ chỉ mức độ đóng vai trò quan trọng bởi nó thể hiện quy mô, mức độ cũng như sắc thái biểu cảm của người dùng, đôi khi là thể hiện ý kiến cá nhân. Bài học này làm rõ các loại trạng từ chỉ mức độ, cách dùng cũng như vị trí sử dụng trong câu , giúp các bạn trở nên tự tin hơn trong việc viết cũng như áp dụng trạng từ chỉ mức độ trong kĩ năng nói hằng ngày.

Trạng từ chỉ mức độ cho biết mức độ (ít, nhiều, …) của một tính chất hoặc một đặc tính.

Ví dụ:

  • too (quá), absolutely (tuyệt đối), extremely (vô cùng), nearly (gần như), very (rất), quite (khá), almost (gần như), enough (đủ), really (thực sự), just (đủ, vừa đủ).

Trạng từ chỉ mức độ thường đứng trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ:

  • I’m very pleased with your success. (Tôi rất vui với thành công của bạn.)
  • They spoke too quickly for us to understand. (Hó nói quá nhanh chúng tôi không thể hiểu được)

Nhưng enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

  • The box isn’t big enough. (Cái hộp này không đủ to.)
  • You should write clearly enough for us to read.

Một số trạng từ chỉ mức độ có thể bổ nghĩa cho động từ như: almost, barely, hardly, just, nearly, quite, rather, really, scarely, thường đứng ở vị trí giữa câu (trước dộng từ chính, sau động từ tobe và trợ động từ)

Ví dụ:

  • I really enjoyed it. (Tôi thực sự thích điều đó.)
  • This hammer is just the thing I need. (Cái búa này đúng là cá tôi cần.)

 

Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree)
2.3 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Chức năng của trạng từ (Functions of Adverbs) Bài tiếp theo: Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs)