Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs)

Bài viết thuộc phần 29 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Thích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn làm rõ các loại trạng từ nghi vấn, cách dùng cũng như vị trí sử dụng trong câu, từ đó giúp các bạn trở nên tự tin hơn trong việc viết cũng như áp dụng trạng từ nghi vấn trong kĩ năng nói hằng ngày.

Trạng từ nghi vấn là các trạng từ được dùng để đặt câu hỏi: Where, when, why, how.

Where (ở đâu): được dùng để hỏi nơi chốn

Ví dụ:

 • Where do you live? – In London. (Bạn sống ở đâu vậy? – Ở London.)

– When (khi nào): đực dùng để hỏi thời gian

Ví dụ:

 • When have we got a history lesson? – On Monday (Khi nào chúng ta có giời lịch sử? – Thứ hai.)

–  Why (tại sao) : được dùng để hỏi lí do.

Ví dụ:

 • Why were you late? – Because my car broke down. (Sao bạn đến muộn vậy? – Bởi vì xe tôi bị hư.)

Why not có thể được dùng để đưa ra một đề nghị hoặc đồng ý với một đề nghị.

Ví dụ:

 • Why not give her some flowers? (Sao không tặng hoa cho cô ấy?)
 • Let’s go to the cinema. – Why not?  (Chúng ta đi xem phim đi. – Sao lại không nhỉ?)

Why don’t you/ we .. ? cũng có thể được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý.

Ví dụ:

 • Why don’t you give her some flowers? (Sao bạn không tặng hoa cho cô ấy nhỉ?)

–  How (như thế nào, bằng cách nào): được dùng để hỏi cách thức.

Ví dụ:

 • How do you spell the verb ‘practice’? – P-R-A-C-T-I-C-E  (Bạn đánh vần động từ practice như thế nào? – P-R-A-C-T-I-C-E)
 • How do you go to school?  – By bicycle. (Bạn đi học bằng phương tiện gì thế? – Xe đạp)

How + be + (a person) được dùng để hỏi về sức khỏe người nào đó

Ví dụ:

 • How are the children? – They’re very well.  (Bọn trẻ thế nào? – Chúng khỏe)
 •  How are you? – Fine, thanks. (Bạn khỏe không? – Khỏe, cảm ơn.)

How cũng có thể được dùng để hỏi về tâm trạng

Ví dụ:

 • How does look today? – Tired. (Hôm nay trông cô ấy thế nào?- Mệt mỏi.)

How + be + (a thing) được dùng để yêu cầu mô tả điều gì đó.

Ví dụ:

 • How was the film? – Very good. [= What was the film like?]  (Phim thế nào? – Rất hay)
 • How’s your new job? – So boring. [= What’s your new job like?] (Công việc mới của bạn thế nào? – Chán ngắt.)

How + adj/ adv: how much, how many, how long, how old, how often, how far, how high, how fast, … được dùng để hỏi kích thước, số lượng, mức độ, khoảng cách, ….

Ví dụ:

 • How long is this desk? – 135 centimeters. (Cái bàn này dài bao nhiêu? – 135 cm)
 • How old are you? – Fifteen. (Bạn bao nhiêu tuổi? -15)
 • How often do you go swimming? – Twice a week. (Bao lâu bạn đi bơi một lần? – 2 lần một tuần.)
 • How far is your house? – About one kilometers. (Nhà bạn cách đây bao xa? –Khoảng 1km)

Trạng từ nghi vẫn luôn đứng đầu câu.

Ví dụ:

 • Why did you say that? (Tại sao anh nói thế?)
 •  How did you come here? (Anh đến đây bằng phương tiện gì?)

 

Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs)
4 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) Bài tiếp theo: So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh