Trạng từ quan hệ (Relative adverbs)

Bài viết thuộc phần 32 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Thích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn hình thành những câu phức có tính liên kết chặt chẽ và kết nối các thành phần của câu linh hoạt. Bài học này giúp các bạn hiểu bản chất, vị trí và dấu hiệu nhận biết khi nào thì dùng các trạng từ quan hệ, tránh việc sai sót không đáng có và đối mặt với những thành phần câu gây confusing cho người học, trở nên tự tin hơn trong việc viết cũng như áp dụng đại từ quan hệ trong kĩ năng nói hằng ngày.

Trạng từ quan hệ when (khi mà), where (nơi mà), why (vì sao), có thể được dùng để giới thiệu các mệnh đề quan hệ sau các danh từ chỉ thời gian (when), nơi chốn (where) và lí do (why)

Ví dụ:

  • I’ll never forget the day when I first met you. (Tôi sẽ không bao giời quên cái ngày mà tôi gaowj anh lần đầu tiên.)
  • I know a shop where you can find sandals. (Tôi biết một cửa hàng mà bạn có thể mua được xăng- đan)
  • Do you know the reason why he left her?(Anh ta có biết lí do vì sao anh ta rời bỏ cô ta không?)
Trạng từ quan hệ (Relative adverbs)
3.7 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place) Bài tiếp theo: Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time)