Trích đề thi tuyển sinh vào 10 môn Tiếng Anh Sở Hà Nội 2019

Bài viết thuộc phần 6 trong serie 6 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 9

Trích đoạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sỏ Hà Nội năm học 2019 – 2020, đề thi có đáp án để các bạn tham khảo, do đề thi bị thu lại nên có rất ít bạn chép lại được, đây là nguồn trích đoạn Thích Tiếng Anh nhận được, nếu bạn có các bài khác của đề thi, hãy inbox page Thích Tiếng Anh để mình bổ sung nhé!

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. art                    B. cat                                 C. can                               D. large

Question 2: A. provided          B. talked                           C. polluted                        D. invited

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. father               B. crowded                       C. reader                           D. decide

Question 2: A. refuse               B. agree                             C. beauty                          D. attract

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.

  1. Micheal is not tall, so he cant become a pilot.

® ____________________________________________________.

  1. “Let’s help the homeless in the neighborhood” Maria said.

® ____________________________________________________.

  1. I last talked to him five months ago.

® ____________________________________________________.

  1. He doesn’t know how to prepare for a presentation. He doesn’t feel confident.

® ____________________________________________________.

——————————–

ĐÁP ÁN

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1.D                                                                                2.B

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

1.D                                                                                2.C

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.

  1. Micheal is not tall enough to become a pilot
  2. Maria suggested helping the homeless in the neighborhood.
  3. I haven’t talked to him for 5 months.
  4. He doesn’t feel confident because he doesn’t know how to prepare for a presentation.

(Nguồn: Nguyễn Phương Trà My)

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Trích đề thi tuyển sinh vào 10 môn Tiếng Anh Sở Hà Nội 2019
3 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 30 Đề thi ôn thi Tiếng Anh vào 10 năm 2019 có đáp án Bài tiếp theo: