Từ vựng
Từ vựng chủ đề đo lường

Từ vựng chủ đề đo lường

Các danh từ:

 • Measurement: Đo lường
 • Unit of measurement: Đơn vị đo lường
 • Length: Chiều dài
 • Width: Chiều rộng
 • Height: Chiều cao
 • Mass: Khối lượng
 • Volume: Thể tích
 • Time: Thời gian
 • Temperature: Nhiệt độ
 • Speed: Tốc độ
 • Force: Lực
 • Energy: Năng lượng
 • Work: Công
 • Power: Công suất
 • Pressure: Áp suất
 • Current: Dòng điện
 • Voltage: Điện áp
 • Resistance: Điện trở
 • Frequency: Tần số
 • Angle: Góc

Các tính từ:

 • Long: Dài
 • Wide: Rộng
 • High: Cao
 • Heavy: Nặng
 • Large: Lớn
 • Small: Nhỏ
 • Quick: Nhanh
 • Slow: Chậm
 • Hot: Nóng
 • Cold: Lạnh
 • Strong: Mạnh
 • Weak: Yếu
 • Precise: Chính xác
 • Inaccurate: Không chính xác
 • Accurate to: Chính xác đến

Các động từ:

 • Measure: Đo lường
 • Calculate: Tính toán
 • Convert: Chuyển đổi
 • Calibrate: Hiệu chuẩn
 • Compare: So sánh
 • Use a ruler: Sử dụng thước kẻ
 • Use a scale: Sử dụng cân
 • Use a thermometer: Sử dụng nhiệt kế
 • Use a stopwatch: Sử dụng đồng hồ bấm giờ
 • Use a multimeter: Sử dụng đồng hồ vạn năng

Các cụm từ:

 • Measure the length of: Đo chiều dài của
 • Measure the width of: Đo chiều rộng của
 • Measure the height of: Đo chiều cao của
 • Measure the mass of: Đo khối lượng của
 • Measure the volume of: Đo thể tích của
 • Measure the time it takes to: Đo thời gian cần thiết để
 • Measure the temperature of: Đo nhiệt độ của
 • Measure the speed of: Đo tốc độ của
 • Measure the force of: Đo lực của
 • Measure the energy of: Đo năng lượng của
 • Measure the work done by: Đo công thực hiện bởi
 • Measure the power of: Đo công suất của
 • Measure the pressure of: Đo áp suất của
 • Measure the current of: Đo dòng điện của
 • Measure the voltage of: Đo điện áp của
 • Measure the resistance of: Đo điện trở của
 • Measure the frequency of: Đo tần số của
 • Measure the angle between: Đo góc giữa

Câu giao tiếp cơ bản:

 • How much does this weigh? (Cái này nặng bao nhiêu?)
 • How long is this? (Cái này dài bao nhiêu?)
 • How wide is this? (Cái này rộng bao nhiêu?)
 • How high is this? (Cái này cao bao nhiêu?)