Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024

28 tháng 6, 2024 (3 tuần trước) | 13 phút đọc

Chiều ngày 286, Tiếng Anh là môn thi cuối cùng trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2024. Thời gian làm bài thi là 60 phút kể từ khi phát đề. Thích Tiếng Anh cập nhật liên tục đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2024 tất cả các mã đề giúp các bạn có thể dự đoán được điểm thi của mình.

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 417

1. C2. D3. C4. D5. D6. C7. A8. B9. B10. D
11. B12. A13. D14. D15. D16. C17. C18. B19. C20. C
21. C22. A23. C24. C25. A26. D27. A28. A29. D30. A
31. C32. C33. A34. C35. C36. D37. A38. D39. D40. A
41. A42. D43. D44. A45. A46. D47. C48. B49. A50. A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 401

1. B2. C3. B4. D5. B6. A7. B8. C9. B10. A
11. D12. B13. B14. A15. C16. D17. B18. A19. B20. D
21. A22. B23. B24. C25. B26. C27. C28. C29. A30. B
31. C32. A33. A34. A35. C36. C37. A38. C39. A40. A
41. C42. A43. A44. C45. C46. B47. D48. C49. C50. A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 404

1. B2. A3. C4. B5. D6. C7. C8. B9. D10. D
11. C12. C13. A14. D15. B16. C17. C18. B19. A20. B
21. B22. B23. C24. C25. A26. D27. B28. C29. C30. A
31. C32. B33. B34. C35. D36. B37. A38. D39. A40. C
41. A42. D43. D44. A45. C46. B47. D48. A49. A50. D

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 402

1. D2. A3. B4. D5. B6. C7. B8. C9. B10. A
11. D12. C13. C14. D15. D16. B17. B18. A19. D20. A
21. D22. D23. B24. B25. C26. C27. D28. C29. C30. A
31. C32. B33. D34. D35. A36. A37. C38. A39. C40. D
41. A42. D43. A44. C45. A46. D47. A48. A49. C50. A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 403

1.B2.D3.B4.D5.C6.A7.B8.A9.D10.A
11.C12.A13.A14.D15.B16. B17. C18.A19.A20.A
21.D22.B23.A24.B25.D26.D27.B28.C29.C30.B
31.C32.C33.B34.C35.A36.B37.C38.B39.C40.A
41.A42.C43.D44. C45. D46. A47. A48. D49. C50. C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 420

1. A2. C3. C4. D5. A6. C7. D8. C9. B10. D
11. D12. A13. A14. A15. D16. B17. D18. A19. D20. B
21. B22. B23. A24. B25. D26. B27. D28. B29. A30. B
31. B32. D33. A34. A35. A36. D37. A38. B39. D40. A
41. A42. D43. D44. B45. B46. D47. B48. C49. A50. B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 423

1. B2. A3.D4. C5. C6. D7. B8. D9. C10. B
11. D12. D13. A14. A15. D16. D17. A18. C19. A20. A
21. C22. D23. B24. D25. A26. D27. B28. C29. D30. B
31. C32. B33. B34. A35. C36. C37. B38. B39. B40. C
41. B42. A43. A44. B45. A46. A47. C48. B49. C50. C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 420

1. A2. C3. C4. D5. A6. C7. D8. C9. B10. D
11. D12. A13. A14. A15. D16. B17. D18. A19. D20. B
21. B22. B23. A24. B25. D26. B27. D28. B29. A30. B
31. B32. D33. A34. A35. A36. D37. A38. B39. D40. A
41. A42. D43. D44. B45. B46. D47. B48. C49. A50. B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 405

1.B2.A3.B4.C5.D6.B7.A8.B9.B10.C
11.B12.D13.D14.B15.B16.B17.D18.A19.C20.C
21.C22.D23.D24.C25.A26.A27.B28.C29.D30.C
31.D32.D33.A34.C35.C36.A37.D38.A39.D40.A
41.C42.C43.D44.A45.A46.B47.D48.C49.D50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 406

1.C2.C3.D4.B5.D6.C7.B8.C9.A10.D
11.C12B.13.A14.C15.D16.D17.D18.A19.A20.C
21.B22.A23.B24.A25.B26.B27.B28.C29.C30.D
31.D32.B33.C34.D35.A36.A37.B38.C39.D40.D
41.C42.B43.A44.C45.A46.B47.B48.C49.D50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 408

1.B2.A3.C4.A5.B6.C7.D8.B9.D10.B
11.C12.B13.A14.A15.C16.B17.A18.A19.C20.B
21.D22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.B29.B30.D
31.C32.C33.C34.A35.D36.D37.C38.A39.C40.D
41.C42.D43.D44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 409

1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.C9.C10.A
11.B12.B13.C14.D15.C16.D17.C18.B19.C20.D
21.D22.A23.A24.C25.B26.C27.D28.B29.D30.C
31.C32.A33.A34.B35.D36.B37.A38.A39.B40.A
41.B42.B43.A44.B45.A46.A47.A48.C49.D50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 411

1.A2.B3.A4.A5.C6.C7.A8.C9.B10.C
11.B12.D13.D14.D15.A16.A17.A18.B19.A20.D
21.A22.D23.D24.B25.D26.A27.A28.D29.B30.D
31.A32.B33.B34.B35.D36.D37.B38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.D45.D46.D47.B48.C49.B50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 412

1.B2.B3.D4.C5.D6.C7.C8.D9.B10.A
11.C12.D13.B14.A15.D16.B17.A18.D19.A20.D
21.D22.B23.C24.C25.A26.D27.A28.D29.B30.D
31.B32.C33.A34.D35.B36.C37.A38.C39.B40.B
41.A42.C43.C44.C45.B46.C47.D48.C49.B50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 413

1.B2.A3.A4.D5.D6.C7.B8.D9.C10.B
11.C12.C13.D14.C15.D16.B17.D18.A19.A20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.D27.A28.D29.C30.C
31.C32.A33.D34.A35.C36.D37.A38.D39.D40.A
41.D42.B43.A44.A45.D46.A47.C48.D49.B50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 414

1.A2.D3.C4.D5.D6.D7.A8.C9.C10.B
11.B12.B13.A14.B15.C16.C17.B18.B19.D20.D
21.A22.B23.B24.A25.A26.C27.D28.B29.D30.A
31.C32.A33.D34.C35.C36.B37.B38.D39.C40.A
41.A42.B43.C44.B45.C46.C47.D48.D49.A50.B

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 415

1.D2.B3.A4.B5.D6.A7.D8.D9.C10.D
11.D12.A13.C14.D15.A16.B17.D18.B19.A20.C
21.A22.C23.D24.B25.D26.C27.B28.C29.D30.A
31.C32.D33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.B40.C
41.B42.A43.C44.C45.C46.A47.C48.B49.A50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 416

1.C2.C3.A4.C5.A6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.D13.C14.D15.C16.A17.B18.D19.D20.D
21.B22.C23.D24.B25.A26.C27.D28.A29.B30.B
31.C32.C33.D34.C35.D36.D37.B38.A39.A40.B
41.B42.D43.C44.B45.D46.C47.B48.A49.B50.A

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 418

1.D2.C3.B4.C5.A6.A7.C8.C9.B10.D
11.A12.A13.A14.B15.B16.A17.A18.D19.D20.B
21.C22.B23.C24.D25.A26.D27.C28.B29.C30.D
31.A32.B33.D34.B35.D36.C37.B38.D39.B40.C
41.D42.C43.A44.D45.C46.D47.C48.C49.A50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 419

1.D2.C3.A4.C5.C6.B7.A8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.C15.C16.D17.C18.A19.D20.B
21.B22.D23.A24.D25.B26.B27.A28.B29.D30.C
31.A32.B33.A34.C35.B36.B37.C38.D39.A40.A
41.C42.D43.B44.A45.B46.A47.D48.B49.D50.C

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2024 mã đề 421

1.C2.A3.B4.C5.D6.C7.C8.A9.B10.C
11.C12.A13.A14.A15.C16.B17.A18.C19.C20.D
21.D22.B23.A24.C25.D26.A27.C28.D29.B30.A
31.B32.B33.D34.D35.C36.B37.C38.B39.D40.B
41.B42.C43.B44.D45.D46.D47.C48.B49.D50.D