Hướng dẫn cách làm dạng bài ngữ âm (phát âm + trọng âm) Tiếng Anh

Bài viết thuộc phần 4 trong serie 8 bài viết về Hướng dẫn ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh

Bài đầu tiên trong loạt bài hướng dẫn tự ôn thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Hướng dẫn cách làm dạng bài ngữ âm Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia“, bài viết sẽ đưa ra phương pháp làm dạng bài ngữ âm – trọng âm Tiếng Anh, các mẹo quy tắc đánh trọng âm – ngữ âm đầy đủ đễ nhớ, với ví dụ minh họa cụ thể để bạn nắm vững kiến thức làm dạng bài ngữ âm.

I. CÁCH LÀM BÀI TRỌNG ÂM

Với bài tập trọng âm, chúng ta có bộ quy tắc đánh dầu trọng âm khá dài, nhưng có 6 quy tắc cơ bản đặc biệt hữu ích cần “bỏ túi” như sau:

 • Quy tắc số 1: Danh từ có đuôi – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity,… trọng âm rơi vào ngay trước đuôi này.
 • Quy tắc số 2: Đa số tính từ và danh từ 2 âm tiết trọng âm rơi thứ 1, động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Quy tắc số 3: Từ có 3 âm tiết kết thúc – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al,…  trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1.
 • Quy tắc số 4: Các từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain, -ental … thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.
 • Quy tắc số 5: Các hậu tố: – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less, không ảnh hưởng trọng âm.
 • Quy tắc số 6: Danh từ ghép trọng âm vào âm tiết thứ nhất, tính từ ghép trọng âm vào âm tiết thứ 2.

Tuy nhiên, vì đề chỉ có 2 câu trọng âm nên người ra đề thường có xu hướng cho 1 câu bất quy tắc. Sau đây là một số TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT cần lưu ý:

1. Đuôi –ee trọng âm thường rơi vào chính nó (VD: employ’ee, refu’gee, jubi’lee) trừ:

 • Committee /kəˈmɪt.i/ : hội đồng
 • Coffee /ˈkɒf.i/: cà phê

2. Đuôi –ure trọng âm thường rơi vào trước nó (VD: ‘future, ‘picture, manu’facture) trừ:

 • Agriculture /ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/: nông nghiệp
 • Acupuncture /ˈæk.jə.pʌŋk.tʃər/: châm cứu
 • Temperature /ˈtem.prə.tʃər/: nhiệt độ
 • Furniture  /ˈfɜː.nɪ.tʃər/: đồ đạc trong nhà
 • Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành
 • Manure /məˈnjʊər/: phân bón

3. Đuôi –ain trọng âm rơi vào chính nó (VD: enter’tain, main’tain, re’main) trừ:

 • Mountain /ˈmaʊn.tɪn/: ngọn núi 
 • Captain /ˈkæp.tɪn/: trưởng đoàn 

4. Đuôi –ment không nhận trọng âm (VD: ‘government, en’vironment, ‘comment) trừ:

 • Cemment /sɪˈment/

II. CÁCH LÀM BÀI NGỮ ÂM

1. QUY TẮC CHUNG

Với bài tập ngữ âm, sẽ khó khăn hơn chút vì không có nhiều quy tắc. Tuy nhiên, nếu bạn nắm được quy tắc trọng âm của từ, có thể từ trọng âm chính và dễ dàng đoán được các nguyên âm phần còn lại được chuyển thành âm schwa /ə/

Ví dụ:

Từ Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ có âm tiết thứ 2 nhận trọng âm => Suy ra: Các âm còn lại đọc là /ə/

2. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÁC

a, Hai cách đọc của –th

 • Âm /θ/ : think, thank, thick, thin, theater, …
 • Âm / /ð/: the, there, this, that, these, those, weather…

Lưu ý: các từ sau thay đổi về phiên âm khi chuyển từ loại 

bath /bɑːθ/ – sunbathe /ˈsʌn.beɪð/

breath /breθ/ – breathe /briːð/

cloth /klɒθ/ – clothes /kləʊðz/

b, Đuôi –gh

Thông thường ta không phát âm đuôi –gh (Plough, Although, Though, …) ngoại trừ các trường hợp sau các từ có đuôi –gh đọc là /f/ :

 • Cough /kɒf/: ho
 • Laugh /lɑːf/: cười lớn 
 • Tough /tʌf/: khó khăn
 • Rough /rʌf/: thô ráp
 • Enough  /ɪˈnʌf/: đủ 

….

c, Các âm câm khác :

 • “W” câm trước “r” (write, wrong, wright,..) và “h” (who, whom,…)
 • “H” câm: hour, honor, honest, heir, exhaust, ghost, vehicle, rhythm, rhino, và các wh-ques (what, when, while, which, where,…)
 • “B” câm khi sau “m” trước “t”: lamb, comb, limb, tomb, bomb, numb, thumb, plumber, doubt, debt, subtle…
 • “K” câm: thường là “kn” thì k câm: know, knife, knock, knight, knee, knit, knob, knot, knack, knowledge…
 • “T” câm: listen, often, fasten, soften, castle, whistle, bustle, Chrismas,…
 • “D” câm: handsome, handkerchief, Wednesday, sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/, (chú ý từ sandwich này nha)

d, Nguyên âm –ea–

 • Đa số từ 1 âm tiết đọc là /i:/ Trừ: great /ɡreɪt/, ate /eɪt/,…

Ví dụ: mean /miːn/, meat /miːt/, seat /siːt/, cheat /tʃiːt/, feat /fiːt/,…

 • Từ 2 âm tiết trở lên và -ea- nhận trọng âm đọc là /e/

Ví dụ: feather /ˈfeðər/, leather /ˈleðər/, weather /ˈweðər/,…

e, Đuôi –ate

 • Đuôi –ate của danh từ và tính từ thường được đọc là /ət/

Ví dụ: Adequate /ˈæd.ə.kwət/

 • Đuôi –ate của động từ thường được đọc là /eɪt/

Ví dụ:

 • Congratulate /kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/: chúc mừng
 •    Rotate /rəʊˈteɪt/: quay vòng
 •    Debate /dɪˈbeɪt/: tranh luận

f, Thông thường, chữ n đọc là /n/ tuy nhiên có những trường hợp chữ n được phát âm là /ŋ/

f1. khi từ có dạng –nk- , -nc- , -nq-

 • pinkness /ˈpɪŋknəs/: màu hồng
 • shrink /ʃrɪŋk/: co lại
 • sink /sɪŋk/: bồn rửa
 • think /θɪŋk/: suy nghĩ
 • twinkle /ˈtwɪŋkl/: lấp lánh
 • banquet /ˈbæŋkwɪt/: bữa tiệc
 • conquer/ˈkɑːŋkər/: chinh phục, xâm chiếm
 • anxious /ˈæŋkʃəs/: lo lắng

f2. Trong các từ:

 • Anxiety /æŋˈzaɪ.ə.ti/: lo lắng
 • Penguin /ˈpeŋɡwɪn/: chim cánh cụt
 • English /ˈɪŋɡlɪʃ/: tiếng Anh
 • Singer /ˈsɪŋər/: ca sĩ

3. CÁC ĐẶC BIỆT NHO NHỎ KHÁC:

 • House /haʊs/  => houses /haʊziz/ 
 • Horse /hɔːs/ => horses /hɔːsiz/
 • Đuôi –al cuối câu thường đọc là /əl/ trừ Canal /kə’næl/: kênh đào
 • Foot /fʊt/ – Food /fuːd/ <chân ngắn – ăn dài>
 • Brochure /ˈbrəʊʃər/
 • Canoe /kəˈnuː/
 • Chaos /ˈkeɪ.ɒs/
 • Choir /ˈkwaɪə(r)/
 • Colonel /ˈkɜːnl/
 • Image /imiʤ/
 • Pictureque /ˌpɪktʃərˈesk/
 • Queue /kjuː/
 • Rural /ˈrʊərəl/
 • Suite /swiːt/

4. QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI -ED

♥ /id/ khi phụ âm cuối là /t/ hay /d/

 • Ví dụ: wanted /ˈwɑːntɪd/, Added /ædid/, recommended /ˌrek.əˈmendid/, visited /ˈvɪz.ɪtid/, succeeded /səkˈsiːdid/,…

 ♥ /t/ khi phụ âm cuối là /s/, /ʃ/, /tʃ/,/k/, /f/,/p/

        (Sống sHao cho khỏi fung phí)

 • Ví dụ: Hoped /hoʊpt/, Fixed /fɪkst/, Washed /wɔːʃt/, Catched /kætʃt/, Asked  /æskt/,…

♥ /d/: trường hợp còn lại

 • Ví dụ: Cried /kraɪd/, Smiled /smaɪld/, Played /pleɪd/,…

 

Chú ý: PHÁT ÂM -ED ĐẶC BIỆT

 • naked (adj) “ed” đọc là /id/: không quần áo
 • wicked (adj) “ed” đọc là /id/: gian trá
 • beloved (adj) “ed” đọc là /id/: đáng yêu
 • sacred (adj) “ed” đọc là /id/: thiêng liêng
 • hatred (adj) “ed” đọc là /id/: lòng căm thù
 • wretched (adj) “ed” đọc là /id/: khốn khổ
 • rugged (adj) “ed” đọc là /id/: lởm chởm, ghồ ghề
 • ragged (adj) “ed” đọc là /id/: rách rưới, tả tơi
 • dogged (adj) “ed” đọc là /id/: gan lì
 • learned (adj) “ed” đọc là /id/
 • learned (v) “ed” đọc là /d/
 • blessed (adj) “ed” đọc là /id/: may mắn
 • blessed (v) “ed” đọc là /t/:ban phước lành
 • cursed (v) “ed” đọc là /t/: nguyền rủa
 • cursed (adj) “ed” đọc là /id/: đáng ghét
 • crabbed (adj) “ed” đọc là /id/: chữ nhỏ, khó đọc
 • crabbed (v) “ed” đọc là /d/: càu nhàu, gắt gỏng
 • crooked (adj) “ed” đọc là /id/: xoắn, quanh co
 • crooked (V) “ed” đọc là /t/: lừa đảo
 • used (adj) “ed” đọc là /t/: quen
 • used (v) “ed” đọc là /d/: sử dụng
 • aged (adj) “ed” đọc là /id/

 

2. QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI -ES

♥/ɪz/ với từ tận cùng /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (âm gió)

 • Ví dụ: Kisses /kɪsiz/, dozes /dəʊziz/, washes /wɒʃiz/, watches /wɒtʃiz/,…

♥/s/ với từ tận cùng /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ (âm không rung) (thời fong kiến phương tây)

 • Ví dụ: waits /weɪts/, laughes /lɑːfs/, books /bʊks/, jumps /dʒʌmps/,…

♥/z/ các trường hợp còn lại

 • Ví dụ: names /neɪmz/, friends /frendz/, families/ˈfæm.əl.iz/, affairs /əˈfeərz/,…

 

Chú ý: Để xác định cách đọc đuôi –ed, -es là dựa vào PHIÊN ÂM của phụ âm cuối, không phải mặt chữ. Trường hợp cần đặc biệt lưu ý là đuôi –se:

 • -se đọc là /z/ => Quá khứ thêm -d đọc là /d/, số nhiều thêm –s đọc là /iz/
  • Ví dụ: Pleased /pliːzd/, Pauses /pɔːziz/,…
 • -se đọc là /s/ => Quá khứ thêm –d đọc là /t/, số nhiều thêm –s đọc là /iz/
  • Ví dụ: Released /rɪˈliːst/, Converses /kənˈvɜːsiz/,…

 

Vui lòng tôn trọng công sức của người viết, ghi nguồn khi sử dụng nội dung: Mira Vân – thichtienganh.com

Bài tập bổ sung

Mira Vân – thichtienganh.com

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Hướng dẫn cách làm dạng bài ngữ âm Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia

Hướng dẫn cách làm dạng bài ngữ âm (phát âm + trọng âm) Tiếng Anh
4.9 (141) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Hướng dẫn cách làm dạng bài tìm lỗi sai trong Tiếng Anh Bài tiếp theo: Hướng dẫn cách làm dạng bài tìm câu cận nghĩa trong Tiếng Anh