Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Hướng dẫn làm dạng bài tìm lỗi sai

Dạng bài tìm lỗi sai là một trong những phần không thể thiếu trong đề thi tiếng Anh vào 10. Trong đó, dạng bài tìm lỗi sai chiếm 2 trong số 40 câu hỏi mà các thí sinh phải trải qua. Hôm nay, hãy cùng Thích Tiếng Anh tìm hiểu những bí quyết đạt trọn vẹn điểm cho dạng bài này.

Đề bài câu hỏi tìm lỗi sai trong đề thi có dạng như thế nào?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 31. You sometimes help your mother with the housework, didn't you?

A. didn't
B. your
C. housework
D. with

Question 32. It is said that her father can play basketball skillful.

A. basketball
B. can
C. said
D. skillful

(trích đề thi vào 10 môn tiếng Anh tại Hà Nội - năm 2022)

Hướng dẫn làm dạng bài tìm lỗi sai

Bước 1: Đọc nhanh câu, nếu có thể tìm ra lỗi sai thì đánh dấu đáp án

Bước 2: Nếu đọc nhanh mà chưa phát hiện lỗi sai, hãy đọc lại 1-2 lần nữa, chú trọng vào những phần được gạch chân

Bước 3: Nếu vẫn chưa phát hiện lỗi, loại bỏ các phương án, các từ gạch chân không thể là lỗi sai và đưa ra phương án hợp lí nhất. Các bạn hãy chú ý rằng ta không bao giờ chọn đáp án khi chưa đọc hết các câu

Các lỗi sai phổ biến xuất hiện trong dạng bài tìm lỗi sai

Lỗi sai chính tả

Trong đề sẽ có một từ hay một cụm từ viết sai chính tả (sai vì thừa hoặc thiếu “s”/ “es”, cách viết từ, hoặc cụm từ sai)

Lỗi sai ngữ pháp

  • Sai về thì của động từ
  • Sai về đại từ quan hệ
  • Sai về sự hoà hợp S-V
  • Sai về giới từ
  • Sai về hình thức so sánh
  • Sai về lượng từ
  • …………

Bài tập áp dụng

(Trích đề thi vào 10 chính thức tại Hà Nội năm 2022, 2021 & 2020) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 1. You sometimes help your mother with the housework, didn't you?

A. your B. with C. housework D. didn’t

Question 2. It is said that her father can play basketball skillful.

A. said B. can C. basketball D. skillful

Question 3. My sister has so many housework to do that she has no time to go out.

A. has B. many housework C. that D. no time

Question 4. If you don't fell well, we would discuss this problem after having dinner.

A. well B. would discuss C. this D. having

Question 5. You should to read more books if you want to improve your English vocabulary.

A. to read B. if C. to improve D. vocabulary

Đáp án:

Question 1. D

Bước 1: Đọc nhanh câu, nếu có thể tìm ra lỗi sai thì đánh dấu đáp án.

Ở đây, nếu tinh ý, các bạn sẽ nhận ra lỗi sai nằm ở D. didn't. Câu ở trước có trạng từ tần suất sometimes và chia ở thì hiện tại đơn, nên từ đúng ở đây cũng phải chia ở thì hiện tại đơn, và đáp án đúng là don't.

Bước 2: Nếu đọc nhanh mà chưa phát hiện lỗi sai, hãy đọc lại 1-2 lần nữa, chú trọng vào những phần được gạch chân.

Bước 3: Nếu vẫn chưa phát hiện lỗi, loại bỏ các phương án, các từ gạch chân không thể là lỗi sai và đưa ra phương án hợp lí nhất.

Ở đây, có thể thấy các đáp án khác đều phù hợp và đúng rõ ràng. Ta chọn phương án D.

Giải thích: Thì ở đáp án D. didn’t không phù hợp với thì của câu.

Dịch câu: Đôi khi bạn giúp mẹ làm việc nhà, phải không?

Question 2. D

Bước 1: Đọc nhanh câu, nếu có thể tìm ra lỗi sai thì đánh dấu đáp án.

Ở đây, nếu tinh ý, các bạn sẽ nhận ra lỗi sai nằm ở D. skilful. Do ở vị trí này cần điền một trạng từ bổ nghĩa cho động từ "play" đằng trước nên từ đúng ở đây phải là trạng từ skilfully.

Bước 2: Nếu đọc nhanh mà chưa phát hiện lỗi sai, hãy đọc lại 1-2 lần nữa, chú trọng vào những phần được gạch chân.

Bước 3: Nếu vẫn chưa phát hiện lỗi, loại bỏ các phương án, các từ gạch chân không thể là lỗi sai và đưa ra phương án hợp lí nhất.

Ở đây, có thể thấy các đáp án khác đều phù hợp và đúng rõ ràng. Ta chọn phương án D.

Giải thích: Ở vị trí của đáp án D. skilful cần phải có trạng từ, không phải tính từ.

Dịch câu: Người ta nói rằng cha cô ấy có thể chơi bóng rổ rất giỏi.

Question 3. B

Bước 1: Đọc nhanh câu, nếu có thể tìm ra lỗi sai thì đánh dấu đáp án.

Ở đây, nếu tinh ý, các bạn sẽ nhận ra lỗi sai nằm ở B. many housework, do housework là danh từ không đếm được, ta không thể dùng many đằng trước nó. Từ đúng ở đây là much homework.

Bước 2: Nếu đọc nhanh mà chưa phát hiện lỗi sai, hãy đọc lại 1-2 lần nữa, chú trọng vào những phần được gạch chân.

Bước 3: Nếu vẫn chưa phát hiện lỗi, loại bỏ các phương án, các từ gạch chân không thể là lỗi sai và đưa ra phương án hợp lí nhất.

Ở đây, các bạn có thể bị nhầm lẫn và chọn sai đáp án D. no time. Tuy vậy, cần lưu ý, khi nói về việc không sở hữu một sự vật nào đó, ta có thể dùng cấu trúc not have any N hoặc have no N. Đáp án D hoàn toàn đúng ngữ pháp, ta chọn đáp án B.

Giải thích: Từ chỉ lượng ở đáp án B. many housework không phù hợp với danh từ housework không đếm được.

Dịch câu: Chị tôi có quá nhiều việc nhà phải làm nên không có thời gian để đi chơi.

Question 4. B

Bước 1: Đọc nhanh câu, nếu có thể tìm ra lỗi sai thì đánh dấu đáp án.

Ở đây, nếu tinh ý, các bạn sẽ nhận ra lỗi sai nằm ở B. would discuss. Đây là câu diễn tả một điều kiện có thực ở hiện tại, nên đây là câu điều kiện loại I, với cấu trúc ở vế sau là S will/can/shall/should/… V. Từ đúng phải là will discuss.

Bước 2: Nếu đọc nhanh mà chưa phát hiện lỗi sai, hãy đọc lại 1-2 lần nữa, chú trọng vào những phần được gạch chân.

Bước 3: Nếu vẫn chưa phát hiện lỗi, loại bỏ các phương án, các từ gạch chân không thể là lỗi sai và đưa ra phương án hợp lí nhất.

Ở đây, có thể thấy các đáp án khác đều phù hợp và đúng rõ ràng. Ta chọn phương án B.

Giải thích: Cấu trúc ở đáp án B. would discuss không khớp với cấu trúc câu điều kiện loại I.

Dịch câu: Nếu bạn không thấy khỏe, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau khi ăn tối.

Question 5. A

Bước 1: Đọc nhanh câu, nếu có thể tìm ra lỗi sai thì đánh dấu đáp án.

Ở đây, các bạn dễ dàng nhận ra lỗi sai nằm ở A. to read. Should là động từ khuyết thiếu nên đi đằng sau nó là một động từ nguyên thể, không chia. Từ đúng ở đây phải là read.

Bước 2: Nếu đọc nhanh mà chưa phát hiện lỗi sai, hãy đọc lại 1-2 lần nữa, chú trọng vào những phần được gạch chân.

Bước 3: Nếu vẫn chưa phát hiện lỗi, loại bỏ các phương án, các từ gạch chân không thể là lỗi sai và đưa ra phương án hợp lí nhất.

Ở đây, có thể thấy các đáp án khác đều phù hợp và đúng rõ ràng. Ta chọn phương án A.

Giải thích: Động từ ở đáp án A. to read chia sai thể.

Dịch câu: Nếu bạn muốn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình, bạn nên đọc nhiều sách hơn.