Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Từ vựng chủ đề về châu lục

Các loại châu lục

 • Continent: châu lục
 • Major continent: châu lục lớn
 • Minor continent: châu lục nhỏ
 • Continental landmass: lục địa
 • Archipelago: quần đảo

Các đặc điểm của châu lục

 • Size: kích thước
 • Shape: hình dạng
 • Location: vị trí
 • Climate: khí hậu
 • Terrain: địa hình
 • Flora: hệ thực vật
 • Fauna: hệ động vật

Các hoạt động liên quan đến châu lục

 • To explore a continent: khám phá một châu lục
 • To travel to a continent: đi du lịch đến một châu lục
 • To live on a continent: sống ở một châu lục
 • To study a continent: nghiên cứu về một châu lục

Các từ vựng liên quan

 • Map: bản đồ
 • Globe: quả địa cầu
 • Geography: địa lý
 • History: lịch sử
 • Culture: văn hóa
 • Language: ngôn ngữ

Ví dụ về cách sử dụng từ vựng

 • The Earth is divided into seven continents. (Trái đất được chia thành bảy châu lục.)
 • Asia is the largest continent in the world. (Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới.)
 • Africa is the second largest continent in the world. (Châu Phi là châu lục lớn thứ hai thế giới.)
 • North America is a major continent. (Bắc Mỹ là một châu lục lớn.)
 • South America is a major continent. (Nam Mỹ là một châu lục lớn.)
 • Antarctica is a minor continent. (Nam Cực là một châu lục nhỏ.)
 • Australia is a continent. (Úc là một châu lục.)
 • Europe is a continent. (Châu Âu là một châu lục.)
 • Asia is a continent with a wide range of climates. (Châu Á là một châu lục có nhiều khí hậu khác nhau.)
 • Africa is a continent with a rich history and culture. (Châu Phi là một châu lục có lịch sử và văn hóa phong phú.)

Các loại châu lục

 • North America: Bắc Mỹ
 • South America: Nam Mỹ
 • Europe: Châu Âu
 • Asia: Châu Á
 • Africa: Châu Phi
 • Australia: Úc
 • Antarctica: Nam Cực

Các đặc điểm của châu lục

 • Size: kích thước
 • Largest continent: châu lục lớn nhất
 • Smallest continent: châu lục nhỏ nhất
 • Shape: hình dạng
 • Triangular: hình tam giác
 • Square: hình vuông
 • Circular: hình tròn
 • Location: vị trí
 • Northern hemisphere: bán cầu bắc
 • Southern hemisphere: bán cầu nam
 • Eastern hemisphere: bán cầu đông
 • Western hemisphere: bán cầu tây
 • Climate: khí hậu
 • Tropical: nhiệt đới
 • Subtropical: cận nhiệt đới
 • Temperate: ôn đới
 • Polar: cực
 • Terrain: địa hình
 • Mountains: núi
 • Plains: đồng bằng
 • Deserts: sa mạc
 • Forests: rừng