Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề về địa điểm phương hướng

Chỉ phương hướng

 • Direction: Hướng
 • East: Đông
 • West: Tây
 • South: Nam
 • North: Bắc
 • Northeast: Đông Bắc
 • Northwest: Tây Bắc
 • Southeast: Đông Nam
 • Southwest: Tây Nam
 • Up: Lên
 • Down: Xuống
 • Left: Trái
 • Right: Phải
 • In front of: Trước
 • Behind: Sau
 • Near: Gần
 • Far: Xa
 • To the left/right: Về phía bên trái/phải
 • Ahead: Phía trước
 • Behind: Phía sau
 • Over there: Ở đằng kia
 • In this direction: Theo hướng này
 • In that direction: Theo hướng đó

Chỉ vị trí

 • Location: Vị trí
 • Top: Đầu
 • Middle: Giữa
 • Bottom: Cuối
 • Center: Trung tâm
 • Side: Bên
 • Corner: Góc
 • Across: Phía bên kia
 • Near: Gần
 • Far: Xa
 • In front of: Trước
 • Behind: Sau
 • Left: Trái
 • Right: Phải
 • In the middle of: Ở giữa
 • On the left/right: Ở bên trái/phải
 • At the top/bottom: Ở đầu/cuối
 • To the left/right: Về phía bên trái/phải
 • Ahead: Phía trước
 • Behind: Phía sau
 • Over there: Ở đằng kia

Ví dụ về cách sử dụng:

 • The sun rises in the east and sets in the west. (Mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.)
 • The building is located in the center of the city. (Tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố.)
 • The store is on the left side of the street. (Cửa hàng nằm ở bên trái đường.)
 • The park is across the street from the school. (Công viên nằm ở bên kia đường từ trường học.)
 • The museum is near the train station. (Bảo tàng nằm gần ga tàu.)