Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề về các ngày trong tuần

Tên các ngày trong tuần

 • Monday: Thứ hai
 • Tuesday: Thứ ba
 • Wednesday: Thứ tư
 • Thursday: Thứ năm
 • Friday: Thứ sáu
 • Saturday: Thứ bảy
 • Sunday: Chủ nhật

Từ vựng liên quan khác

 • Weekday: Ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu)
 • Weekend: Cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật)
 • Workday: Ngày làm việc (thứ hai đến thứ sáu)
 • Holiday: Ngày lễ
 • Weekend break: Kỳ nghỉ cuối tuần
 • Weekend trip: Chuyến đi cuối tuần
 • Weekend plans: Kế hoạch cuối tuần
 • Weekend activities: Hoạt động cuối tuần

Ví dụ về cách sử dụng

 • What day is it today? (Hôm nay là thứ mấy?)
 • I have a meeting on Monday. (Tôi có cuộc họp vào thứ hai.)
 • The weekend is coming up. (Cuối tuần sắp đến rồi.)
 • I'm going on a weekend trip to the beach. (Tôi sẽ đi du lịch cuối tuần đến bãi biển.)
 • I have no weekend plans. (Tôi không có kế hoạch cuối tuần)