Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề tháng trong năm

Các tháng trong năm:

 • January: January (Tháng một)
 • February: February (Tháng hai)
 • March: March (Tháng ba)
 • April: April (Tháng tư)
 • May: May (Tháng năm)
 • June: June (Tháng sáu)
 • July: July (Tháng bảy)
 • August: August (Tháng tám)
 • September: September (Tháng chín)
 • October: October (Tháng mười)
 • November: November (Tháng mười một)
 • December: December (Tháng mười hai)

Một số từ vựng liên quan đến các tháng trong năm, chẳng hạn như:

 • Month: Tháng
 • Calendar: Lịch
 • Week: Tuần
 • Year: Năm
 • Season: Mùa

Ví dụ về cách sử dụng các từ vựng này:

 • What month is it? (Tháng này là tháng mấy?)
 • My birthday is in January. (Sinh nhật của tôi là vào tháng một.)
 • There are twelve months in a year. (Có mười hai tháng trong một năm.)
 • Spring is the first season of the year. (Mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm.)
 • I have a meeting on the 15th of March. (Tôi có cuộc họp vào ngày 15 tháng ba.)