Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Từ vựng chủ đề thành viên trong gia đình

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề các thành viên trong gia đình, bao gồm các thành viên trực hệ, thành viên gián tiếp và một số mối quan hệ trong gia đình.

Thành viên trực hệ

Cha mẹ:

 • Mother (noun) /ˈmʌðər/: mẹ
 • Mom (noun) /mɒm/: mẹ
 • Father (noun) /ˈfɑːðər/: bố
 • Dad (noun) /dæd/: bố

Con cái:

 • Son (noun) /sʌn/: con trai
 • Daughter (noun) /ˈdɔːtə/: con gái
 • Child (noun) /tʃaɪld/: trẻ em

Vợ chồng:

 • Husband (noun) /ˈhʌzbənd/: chồng
 • Wife (noun) /waɪf/: vợ

Thành viên gián tiếp

Ông bà:

 • Grandfather (noun) /ˈɡrænfɑːðər/: ông
 • Grandmother (noun) /ˈɡrænmʌðər/: bà
 • Grandparent (noun) /ˈɡrænpeərənt/: ông bà

Cháu:

 • Grandchild (noun) /ˈɡræntʃaɪld/: cháu
 • Grandson (noun) /ˈɡrænsʌn/: cháu trai
 • G-randdaughter (noun) /ˈɡrændɔːtə/: cháu gái

Anh chị em ruột:

 • Brother (noun) /ˈbrʌðər/: anh trai
 • Sister (noun) /ˈsɪstər/: chị gái
 • Sibling (noun) /ˈsɪblɪŋ/: anh chị em

Cậu, dì, chú, bác, cô, dì:

 • Uncle (noun) /ˈʌŋkəl/: cậu, chú
 • Aunt (noun) /ænt/: dì, bác, cô, dì

Cháu họ:

 • Cousin (noun) /ˈkʌzn/: cháu họ

Mối quan hệ trong gia đình

Con nuôi:

 • Adopted child (noun) /əˈdɒptɪd tʃaɪld/: con nuôi

Con riêng:

 • Stepchild (noun) /ˈstɛptʃaɪld/: con riêng

Vợ/chồng kế:

 • Stepmother (noun) /ˈstɛpmʌðər/: mẹ kế
 • Stepfather (noun) /ˈstɛpfɑːðər/: bố kế

Ông bà nội:

 • Maternal grandfather (noun) /məˈtɜːnəl ˈɡrænfɑːðər/: ông nội
 • Maternal grandmother (noun) /məˈtɜːnəl ˈɡrænmʌðər/: bà nội

Ông bà ngoại:

 • Paternal grandfather (noun) /pəˈtɜːnəl ˈɡrænfɑːðər/: ông ngoại
 • Paternal grandmother (noun) /pəˈtɜːnəl ˈɡrænmʌðər/: bà ngoại

Ngoài ra, còn có một số từ vựng khác liên quan đến gia đình như:

 • Household (noun) /ˈhaʊshəʊld/: gia đình
 • Family tree (noun) /ˈfæməli triː/: cây gia phả
 • Family member (noun) /ˈfæməli ˈmembər/: thành viên gia đình
 • Relative (noun) /ˈrelɪtɪv/: người thân
 • Kin (noun) /kɪn/: họ hàng

Hy vọng danh sách từ vựng này sẽ giúp bạn học tiếng Anh về chủ đề gia đình một cách hiệu quả.