Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Từ vựng chủ đề về dấu câu

Tên dấu câu:

 • Period: Dấu chấm
 • Comma: Dấu phẩy
 • Question mark: Dấu chấm hỏi
 • Exclamation mark: Dấu chấm than
 • Colon: Dấu hai chấm
 • Semicolon: Dấu chấm phẩy
 • Quotation marks: Dấu ngoặc kép
 • Apostrophe: Dấu móc lửng
 • Hyphen: Dấu gạch nối
 • Dash: Dấu gạch ngang
 • Ellipsis: Dấu ba chấm
 • Brackets: Dấu ngoặc nhọn
 • Parentheses: Dấu ngoặc đơn

Ý nghĩa của dấu câu:

 • Period: Kết thúc một câu trần thuật
 • Comma: Phân tách các mệnh đề trong một câu phức tạp
 • Question mark: Kết thúc một câu hỏi
 • Exclamation mark: Kết thúc một câu cảm thán
 • Colon: Giới thiệu một danh sách hoặc giải thích
 • Semicolon: Phân tách hai mệnh đề độc lập
 • Quotation marks: Đánh dấu văn bản trích dẫn hoặc trực tiếp
 • Apostrophe: Đánh dấu sở hữu hoặc rút gọn
 • Hyphen: Ghép hai từ hoặc số lại với nhau
 • Dash: Đánh dấu sự gián đoạn hoặc nhấn mạnh
 • Ellipsis: Đánh dấu một khoảng trống trong văn bản
 • Brackets: Đánh dấu chú thích hoặc giải thích
 • Parentheses: Đánh dấu thông tin phụ hoặc bổ sung

Ví dụ:

 • The cat is black. (Dấu chấm kết thúc câu trần thuật.)
 • I like cats, dogs, and horses. (Dấu phẩy phân tách các mệnh đề trong một câu phức tạp.)
 • What is your name? (Dấu chấm hỏi kết thúc một câu hỏi.)
 • Wow! That was amazing! (Dấu chấm than kết thúc một câu cảm thán.)
 • The following are my favorite colors: red, blue, and green. (Dấu hai chấm giới thiệu một danh sách.)