Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Từ vựng chủ đề tài nguyên năng lượng

Tài nguyên năng lượng

 • Năng lượng: Energy
 • Tài nguyên: Resources
 • Tài nguyên năng lượng: Energy resources
 • Nhiên liệu: Fuel
 • Nhiên liệu hóa thạch: Fossil fuels
 • Than đá: Coal
 • Dầu mỏ: Oil
 • Khí tự nhiên: Natural gas
 • Năng lượng tái tạo: Renewable energy
 • Năng lượng mặt trời: Solar energy
 • Năng lượng gió: Wind energy
 • Năng lượng thủy điện: Hydropower
 • Năng lượng địa nhiệt: Geothermal energy
 • Năng lượng sinh học: Biomass energy
 • Năng lượng hạt nhân: Nuclear energy

Sản xuất năng lượng

 • Tạo ra năng lượng: To generate energy
 • Khai thác: To extract
 • Sản xuất: To produce
 • Chưng cất: To distill
 • Phá vỡ: To break down
 • Hóa lỏng: To liquefy
 • Hóa khí: To gasify
 • Đốt cháy: To burn
 • Chuyển đổi năng lượng: To convert energy

Sử dụng năng lượng

 • Tiêu thụ năng lượng: To consume energy
 • Mất năng lượng: To lose energy
 • Chuyển đổi năng lượng: To convert energy
 • Lưu trữ năng lượng: To store energy
 • Phân phối năng lượng: To distribute energy
 • Cải thiện hiệu quả năng lượng: To improve energy efficiency

Bảo vệ tài nguyên năng lượng

 • Bảo tồn năng lượng: To conserve energy
 • Tiết kiệm năng lượng: To save energy
 • Sử dụng năng lượng hiệu quả: To use energy efficiently
 • Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo: To increase the use of renewable energy

Từ vựng liên quan

 • Nguồn: Source
 • Sự phụ thuộc: Dependence
 • Thiếu hụt: Shortage
 • Biến đổi khí hậu: Climate change
 • Ô nhiễm môi trường: Environmental pollution