Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Danh sách cấu trúc câu

Cấu trúc câuNghĩa
to be going to do Stsắp sửa, sẽ làm gì
to be going tosắp sửa, sẽ làm gì
to be above sb in the examination listđỗ cao hơn ai
to be absent from nghỉ ngơi
to be absorbed in Stmiệt mài, say mê điều gì
to be able to do Stcó khả năng bẩm sinh
to abolishxóa bỏ
to do away withxóa bỏ
to get rid ofxóa bỏ
to eliminate xóa bỏ