Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Câu điều kiện

Bạn sẽ học những gì
  • Định nghĩa về câu điều ước.
  • Cách dùng và cấu trúc câu điều ước.
  • Một số cách dùng và cấu trúc mở rộng của câu điều ước.

Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 được coi là một trong những biến thể của câu điều kiện loại 1. Điều kiện loại 0 diễn tả sự việc, hiện tượng luôn đúng ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

If + S + V (HTĐ), S + V (HTĐ)

Ví dụ:

  • If you touch boiled water, we scald yourself.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 diễn tả sự việc, hiện tượng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

If + S + V (HTĐ), S will/ can V

Ví dụ:

  • If I prepare for my final exam carefully, I will pass the exam.

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự việc, hiện tượng không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

If S + Ved (QKĐ), S + would/ could + V.

Ví dụ:

  • If my mother stayed at home now, she would cook a lot of delicious food.

Chú ý:

Với câu điều kiện loại 2, với mọi chủ ngữ thì tobe đều được chia về were.

Ví dụ:

  • If I were you, I would talk to my teacher.

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 diễn tả sự việc, hiện tượng không có thực trong quá khứ.

Công thức:

If + S + had PII, S + would/could/might + have PII.

Ví dụ:

  • If you had gone to the cinema with me yesterday, you would have been satisfied with the film.

Câu điều kiện hỗn hợp

Công thức:

If + S + had PII + mốc thời gian quá khứ,
S + would/could/may/might + V + mốc thời gian hiện tại.

Ví dụ:

  • If he had booked the flight ticket last week, the price wouldn't be so high now.