Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Thì quá khứ hoàn thành

Bạn sẽ học những gì
 • Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành là gì?
 • Cách dùng và các cấu trúc thường được sử dụng với thì quá khứ hoàn thành
 • Các trạng từ phổ biến sử dụng trong thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành là gì?

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) là thì được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều diễn ra trong quá khứ.

Ví dụ: When I came to the party, the guests had already left. (Khi tôi đến bữa tiệc thì khách đã rời đi rồi.)

Cách dùng và cấu trúc

Cách dùng

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác/thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ:

 • Before he blew out the candles, he had made a wish. (Trước khi thổi nến anh đã ước một điều ước.)
 • She had gone swimming before noon yesterday. (Cô ấy đã đi bơi trước buổi trưa ngày hôm qua.)

Trong thì quá khứ hoàn thành, sẽ có một hành động xảy ra trước, một hành động xảy ra sau, nhận biết bằng Before, AfterBy the time.

Ví dụ:

 • I called the police after my purse had been stolen. (Tôi đã gọi cảnh sát sau khi ví của tôi bị đánh cắp.)
 • She and I had studied hard by the time the exams were scheduled. (Cô ấy và tôi đã học tập chăm chỉ vào thời điểm kỳ thi diễn ra.)

Cấu trúc

Khẳng định:

- S – had – V-ed/ PII
- I/ you/ we/ they/ she/ he/ it/ N/ Ns + had + V-ed/ PII

Ví dụ:

 • He had washed the dishes. (Anh đã rửa bát rồi.)
 • I had cooked chicken noodles for lunch. (Tôi đã nấu mì gà cho bữa trưa rồi.)

Phủ định:

- S – hadn’t – V-ed/ PII
- I/ you/ we/ they/ she/ he/ it/ N/ Ns + hadn’t + V-ed/ PII

Ví dụ:

 • He hadn’t washed the dishes. (Anh ấy vẫn chưa rửa bát.)
 • I hadn’t cooked chicken noodles for lunch. (Tôi vẫn chưa nấu mì gà cho bữa trưa.)

Nghi vấn:

- Had – S – V-ed/ PII?
- Had + I/ you/ we/ they/ she/ he/ it/ N/ Ns + V-ed/ PII

Ví dụ:

 • Had he washed the dishes? (Anh ấy đã rửa bát chưa?)
 • Had you cooked chicken noodles for lunch? (Bạn đã nấu mì gà cho bữa trưa chưa?)

Các trạng từ thường dùng trong thì quá khứ hoàn thành

 • Quá khứ hoàn thành before Quá khứ đơn
 • Quá khứ đơn after Quá khứ hoàn thành
 • By the time Quá khứ đơn, Quá khứ hoàn thành

Bài tập áp dụng

Exercise 1. Chia động từ trong ngoặc

 1. Kevin _________ (go) home by the time I arrived.
 2. Ethan suddenly realized that he _________ (leave) his laptop on the train.
 3. Mum was annoyed because I _________ (not clean) my room.
 4. _________ (they / study) English before they went to the USA?
 5. We were hungry because we _________ (not eat).

Đáp án:

 1. had gone
 2. had left
 3. hadn’t cleaned
 4. Had they studied
 5. hadn’t eaten

Tạm dịch:

 1. Kevin đã về nhà lúc tôi đến.
 2. Ethan chợt nhận ra mình đã để quên laptop trên tàu.
 3. Mẹ bực mình vì tôi chưa dọn phòng.
 4. Họ đã học tiếng Anh trước khi đến Mỹ phải không?
 5. Chúng tôi đói vì chưa ăn.

Exercise 2. Chọn phương án đúng.

 1. By the time they arrived, the party ______.
  A. already started
  B. had already started
  C. already starting
  D. already starts

 2. Before the storm hit, they ______ all the windows.
  A. closed
  B. close
  C. closing
  D. had closed

 3. When he reached the summit, he realized he ______ his camera at the base.
  A. had left
  B. leaves
  C. left
  D. leaving

 4. After they ______ the novel, they discussed its plot.
  A. read
  B. had read
  C. reads
  D. reading

 5. By the time the detective arrived, the thief ______.
  A. already fled
  B. already flees
  C. had already fled
  D. already had fled

Đáp án:

 1. B
 2. D
 3. A
 4. B
 5. C

Tạm dịch:

 1. Khi họ đến nơi thì bữa tiệc đã bắt đầu.
 2. Trước khi cơn bão ập đến, họ đã đóng tất cả các cửa sổ.
 3. Khi lên tới đỉnh, anh nhận ra mình đã để quên máy ảnh ở chân núi.
 4. Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết, họ thảo luận về cốt truyện của nó.
 5. Khi thám tử đến thì tên trộm đã bỏ trốn.

Hy vọng những kiến thức đã được Thích Tiếng Anh cung cấp phía trên có thể giúp bạn hiểu phần nào cấu trúc, cách sử dụng Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) và có thể áp dụng vào giải các bài tập.