Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Danh từ số ít và danh từ số nhiều

Bạn sẽ học những gì
 • Định nghĩa Danh từ số ít và danh từ số nhiều là gì?
 • Cách chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều

Danh từ số ít và danh từ số nhiều là gì?

 • Danh từ số ít (Singular noun) là các danh từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự kiện. Đây thường là các danh từ đếm được, có thể đi với mạo từ a/an.

Ví dụ: a book (một quyển sách), a girl (một bé gái), a party (một bữa tiệc)...

 • Danh từ số nhiều (Plural noun) là các danh từ dùng để chỉ một nhóm người, vật, sự việc… có từ 2 đối tượng trở lên.

Ví dụ: books (những quyển sách), boys (những chàng trai), flowers (những bông hoa)...

Cách chuyển danh từ số ít sang dạng số nhiều

Để biểu thị có nhiều hơn một sự vật, ta chuyển các danh từ đếm được sang dạng số nhiều, với quy tắc như sau:

1. Thông thường, ta thêm đuôi -s vào sau danh từ số ít để chuyển danh từ đó sang dạng số nhiều.

Ví dụ: book => books, pen => pens...

2. Với các danh từ kết thúc là “s”, “z”, “ch”, “sh”, “x” và “o” ta thêm đuôi -es vào sau các từ này.

Ví dụ: dress => dresses, buzz => buzzes, church => churches, wish => wishes, box => boxes, tomato => tomatoes

LƯU Ý: Với các từ kết thúc là -o có các trường hợp sau chỉ thêm -s:
radio => radios
photo => photos
piano => pianos

3. Các từ kết thúc là -y sẽ được chuyển thành -ies nếu trước -y là phụ âm.

Ví dụ: lady => ladies, fly => flies, study => studies…

4. Các từ kết thúc là -y sẽ giữ nguyên -y và thêm -s nếu trước -y là nguyên âm.

Ví dụ: boy => boys, play => plays, monkey => monkeys…

5. Các từ kết thúc là -f hoặc -fe sẽ được chuyển thành -ves khi chuyển sang dạng số nhiều.

Ví dụ: leaf => leaves, knife => knives…

6. Các từ có dạng số nhiều đặc biệt
child => children: trẻ em
foot => feet: chân
tooth => teeth: răng
goose => geese: con ngỗng
man => men: đàn ông
woman => women: phụ nữ
louse => lice: con rận
mouse => mice: con chuột
ox => oxen: con bò đực

Bài tập áp dụng

Exercise 1. Lựa chọn đáp án đúng

 1. Santa Claus goes down __________.
  A. chimneys
  B. chimnies

 2. A jeweler fixes __________.
  A. watchs
  B. watches

 3. A plumber uses __________.
  A. wrenchs
  B. wrenches

 4. Be careful of __________.
  A. wolfs
  B. wolfes
  C. wolves

 5. A roofer repairs __________.
  A. roofs
  B. roofes
  C. rooves

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. B
 4. C
 5. A

Tạm dịch:

 1. Ông già Nô-en đi xuống ống khói.
 2. Thợ kim hoàn sửa đồng hồ.
 3. Thợ sửa ống nước sử dụng cái cờ lê.
 4. Cẩn thận với chó sói.
 5. Một thợ sửa mái nhà sửa những chiếc mái nhà.

Exercise 2. Viết dạng số nhiều của các từ sau:

 1. tooth
 2. goose
 3. fish
 4. mouse
 5. child

Đáp án:

 1. teeth
 2. geese
 3. fish
 4. mice
 5. children

Tạm dịch:

 1. răng
 2. ngỗng
 3. chuột
 4. những đứa trẻ

Hy vọng những kiến thức đã được Thích Tiếng Anh cung cấp phía trên có thể giúp bạn hiểu phần nào cấu trúc, cách sử dụng Danh từ số ít - Danh từ số nhiều (Singular noun - Plural noun) và có thể áp dụng vào giải các bài tập.