Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Mệnh lệnh thức

Bạn sẽ học những gì
 • Định nghĩa Mệnh lệnh thức là gì?
 • Cách dùng và cấu trúc câu mệnh lệnh trực tiếp.
 • Cách dùng và cấu trúc câu mệnh lệnh gián tiếp.
 • Cách dùng và cấu trúc câu mệnh lệnh với Let.
 • Câu hỏi đuôi với câu mệnh lệnh.

Mệnh lệnh thức là gì?

Mệnh lệnh thức (hay câu mệnh lệnh) (Imperative sentences) được dùng để nhờ vả, ra lệnh, đưa ra lời khuyên cho ai đó làm gì hoặc không làm gì.

Mệnh lệnh khẳng định thường có dạng: V + O.

Mệnh lệnh phủ định thường có dạng: Do not/ Don’t + V + O.

Một câu mệnh lệnh được theo sau bởi and hoặc or có nghĩa giống như câu điều kiện với if.

 • Ví dụ: Keep silent or go out! (Im lặng hoặc ra ngoài đi!)

Mệnh lệnh thức có tính nhấn mạnh

Khi muốn nhấn mạnh câu mệnh lệnh ta dùng Do trước động từ.

 • Ví dụ: Do be more careful! (Hãy cẩn thận hơn nữa!)

Mệnh lệnh thức có chủ ngữ

Trong câu mệnh lệnh thường không có một chủ ngữ đi kèm nhưng chúng ta vẫn có thể dùng một danh từ hoặc một đại từ để chỉ ra rõ người mà chúng ta muốn nói đến.

 • Ví dụ: Ms. Lan is coming. Everybody keep silence! (Cô Lan đang đến. Tất cả mọi người hãy trật tự.)

Câu hỏi đuôi của mệnh lệnh thức

Sau câu mệnh lệnh, câu hỏi đuôi thường được dùng đó là will you? / can you?

 • Ví dụ: Give me a hand, will you? (Giúp đỡ tôi một tay nhé?)

Let

Let’s + Vinf. (Hãy cùng làm gì)

Let + O + Vinf. (Hãy để cho ai đó làm gì.)

Ví dụ:

 • Let’s go to the zoo. (Hãy cùng đến sở thú!)

 • Let me introduce you a new friend. (Để tôi giới thiệu với cậu một người bạn mới)