Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

So - too - neither - either

Bạn sẽ học những gì
 • Định nghĩa So - too - neither - either là gì?
 • Cách phân biệt So và Too dựa trên định nghĩa và cấu trúc
 • Cách phân biệt Neither và Either dựa trên định nghĩa và cấu trúc

So - Too

“So” và “too” là gì?

SoToo là cấu trúc được sử dụng trong câu khẳng định, mang ý nghĩa đồng tình.

Ví dụ:

 • She likes to read books, so do I. (Cô ấy thích đọc sách, và tôi cũng thế.)
 • They are going to the concert tonight. I am, too. (Họ sẽ đi xem buổi hòa nhạc tối nay, và tôi cũng vậy.)

Cách dùng và cấu trúc

Giống nhau:

 • Nghĩa: cũng vậy, cũng thế
 • Dùng trong câu khẳng định, nghĩa khẳng định

Khác nhau:

So: Đứng ở đầu câu với cấu trúc: So + auxi.V + N.

Ví dụ:

 • My dad likes football, so do I. (Bố tôi thích bóng đá, tôi cũng vậy.)
 • Jane wants to learn French, so do I. (Jane muốn học tiếng Pháp, tôi cũng vậy.)

Too: Đứng ở cuối câu với cấu trúc: S + auxi.V, too.

Ví dụ:

 • My dad likes football. I do, too. (Bố tôi thích bóng đá, tôi cũng vậy.)
 • Jane wants to learn French. I do, too. (Jane muốn học tiếng Pháp, tôi cũng vậy.)

Neither - Either

“Neither” và “Either” là gì?

NeitherEither là cấu trúc được sử dụng trong câu phủ định, mang ý nghĩa đồng tình.

Ví dụ:

 • She doesn't like coffee, neither do I. (Cô ấy không thích cà phê, tôi cũng thế.)
 • I don’t have a car. My sister doesn’t, either. (Tôi không có xe hơi và chị tôi cũng vậy.)

Cách dùng và cấu trúc

Giống nhau:

 • Nghĩa: cũng không
 • Dùng trong câu phủ định, nghĩa phủ định

Khác nhau:

Neither: Đứng ở đầu câu với cấu trúc: Neither + auxi.V + N.

Ví dụ:

 • My mom doesn’t like football, neither do I. (Mẹ tôi không thích bóng đá, tôi cũng không.)
 • She can't swim, neither can I. (Cô ấy không biết bơi, tôi cũng vậy.)

Either: Đứng ở cuối câu với cấu trúc: S + auxi.V + not, either.

Ví dụ:

 • My mom doesn’t like football. I don’t, either. (Mẹ tôi không thích bóng đá, tôi cũng không.)
 • She can't swim. I can’t, either. (Cô ấy không biết bơi, tôi cũng vậy.)

Bài tập áp dụng

Exercise 1: Sử dụng “so”, “too”, “neither”, “either” để nối 2 vế câu

 1. They can play volleyball. We can play volleyball. (So)
  → ________________________________.
 2. Mr. Tam won’t come to the party tonight. His wife won’t come to the party tonight. (Either)
  → ________________________________.
 3. My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer. (Either)
  → ________________________________.
 4. She is learning English. I am learning English. (Too)
  → ________________________________.
 5. I’m not a doctor. They aren’t doctors. (Neither)
  → ________________________________.

Đáp án:

 1. They can play volleyball, so can we.
 2. Mr. Tam won’t come to the party tonight and his wife won’t, either.
 3. My father didn’t drink beer and my uncle didn’t, either.
 4. She is learning English and I am, too.
 5. I’m not a doctor and neither are they.

Tạm dịch:

 1. Họ có thể chơi bóng chuyền, và chúng tôi cũng vậy.
 2. Ông Tâm sẽ không đến bữa tiệc tối nay và vợ ông ấy cũng sẽ không đến.
 3. Bố tôi không uống bia và chú tôi cũng không uống.
 4. Cô ấy đang học tiếng Anh và tôi cũng vậy.
 5. Tôi không phải là bác sĩ và họ cũng không phải.

Exercise 2: Điền vào ô trống các từ “so”, “too”, “neither”, “either”

 1. He can speak English very well. I...............................
 2. Ha didn’t come to the party last night, and Minh......
 3. Mai will buy some oranges and pineapples. I.............
 4. You should drink a lot of milk, and..................your brother.
 5. I don’t know how to cook. ......................my sister.

Đáp án:

 1. can, too
 2. didn’t, either
 3. will, too
 4. so should
 5. Neither does

Tạm dịch:

 1. Anh ấy có thể nói tiếng Anh rất tốt. Tôi cũng vậy.
 2. Hà không đến bữa tiệc tối qua, và Minh cũng không.
 3. Mai sẽ mua một ít cam và dứa. Tôi cũng vậy.
 4. Bạn nên uống nhiều sữa, và anh trai của bạn cũng nên vậy.
 5. Tôi không biết nấu ăn. Chị tôi cũng vậy.

Hy vọng những kiến thức đã được Thích Tiếng Anh cung cấp phía trên có thể giúp bạn hiểu phần nào cấu trúc, cách sử dụng So, too, neither và either và có thể áp dụng vào giải các bài tập.