Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu chẻ là gì?

Câu chẻ gồm 2 mệnh đề, trong đó mệnh đề thứ nhất là được sử dụng với mục đích cần nhấn mạnh, mệnh đề thứ hai là mệnh đề phụ dùng để bổ ngữ cho mệnh đề thứ nhất. Ví dụ: It is an apartment that I live in. (Nó là một căn hộ chung cư mà tôi sống).

Cấu trúc câu chẻ

Câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

It + (be) + S + who/that + V…

Eg: It was my robot that made children very interested.

(Con rô bốt của tôi làm những đứa trẻ rất thích thú.)

Câu chẻ nhấn mạnh động từ

S + Auxiliar + Vinf…

Eg: I did finish all my work yesterday.

(Tôi đã kết thúc tất cả công việc của tôi ngày mai).

Câu chẻ nhấn mạnh vào tân ngữ

It + be + (tân ngữ) + that/whom + S + V.

Eg: June met Tony at my birthday party.

= It was Tony that June met at my birthday party.

(June gặp Tony tại bữa tiệc sinh nhật của tôi.)

Câu chẻ nhấn mạnh vào các thành phần khác của câu.

It + be + (thành phần được nhấn mạnh) + that + S + V.

Ex: I live in an apartment.

= It is an apartment that I live in.

(Nó là một căn hộ chung cư mà tôi sống).

Câu chẻ trong cấu trúc bị động

Câu chủ động: It + be + (tân ngữ) + that/ whom + S + V.

Câu bị động: It + be + N + that/whom + to be + VpII + … + by O(S).

Eg: It was Jim’s boyfriend whom was given a lot of gifts.

(Là bạn trai của Jim người mà đã được tặng rất nhiều quà từ cô ấy).