Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Mệnh đề danh ngữ là gì?

Mệnh đề danh ngữ là một mệnh đề đóng vai trò như danh từ trong câu.

Mệnh đề danh ngữ thường bắt đầu với các từ để hỏi hoặc if, whether, that.

Ví dụ: That I love her is a secret. (Việc tôi yêu cô ấy là một bí mật.)

Cấu trúc mệnh đề danh ngữ

Từ để hỏi / If/ Whether/ That + S + V ……

Ví dụ: What you are doing is allowed. (Thứ mà bạn đang làm thì được cho phép.)

Các chức năng của mệnh đề danh ngữ

Mệnh đề có vai trò như một danh từ trong câu, đảm nhiệm được tất cả các vai trò của một danh từ.

Vai trò chủ ngữ

Từ để hỏi / If/ Whether/ That + S + V1 + O + V2.

Ví dụ: That I love her is a secret. (Việc tôi yêu cô ấy là một bí mật.)

Vai trò tân ngữ

S + V / tobe + adj + giới từ + từ để hỏi / If/ Whether/ That + S + V.

Ví dụ: I don’t understand what he says. (Tôi không hiểu cậu ấy nói gì.)