Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Sở hữu cách là gì?

Sở hữu cách là một cấu trúc ngữ pháp, nhằm diễn tả quyền sở hữu với người hoặc sự vật khác.

Ví dụ: This is Lam’s book. (Đây là sách của Lam.)

Sở hữu cách có những dạng nào?

Trường hợpQuy tắcVí dụ
Danh từ số ítthêm ‘s phía sau danh từeg: Hoa’s shoes are very expensive.
(Giày của Hoa rất đắt đỏ.)
Danh từ số nhiều tận cùng bằng “s”chỉ sử dụng dấu nháy đơn sau danh từeg: The students’ results are good.
(Kết quả của các học sinh thì tốt.)
Danh từ số nhiều không tận cùng bằng “s”thêm ‘s phía sau danh từeg: The sheep’s legs were broken.
(Chân của mấy con cừu đã bị gãy.)
Danh từ chứa nhiều “s”chỉ sử dụng dấu nháy đơneg: Moses’ Law was believed to have been written by Moses. 
(Luật Moses được tin rằng được viết bởi Moses.)