Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

So sánh bằng là gì?

So sánh bằng là việc so sánh hai đối tượng có điểm nào đó ngang bằng, tương tự nhau.

Ví dụ: Tom is as intelligent as Linda. (Tom thì thông minh như Linda.)

So sánh bằng với tính từ, trạng từ

Cấu trúc: N1 + V + as + adj/ adv + as + N2.

Ví dụ: I am as tall as my brother. (Tôi cao bằng anh tôi.)

So sánh bằng với danh từ

Cấu trúc: S1 + V + as + many /much/ little/ few + noun + as + S2.

Ví dụ: I use as much sugar as Lan. (Tôi sử dụng số đường bằng Lan.)

Một số lưu ý

  • Trong câu phủ định ta có thể dùng “so” thay cho “as”

  • So sánh bằng cũng có thể diễn đạt bằng cấu trúc “the same as”

Cấu trúc: S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ví dụ: I think English is the same difficult as Japanese. (Tôi nghĩ tiếng Anh khó như tiếng Nhật.)