Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

So sánh hơn là gì?

So sánh hơn được dùng để so sánh hai đối tượng, trong đó một đối tượng có tính chất nào đó hơn đối tượng kia.

Ví dụ: I’m taller than my sister. (Tôi cao hơn chị gái tôi)

So sánh hơn với tính từ, trạng từ ngắn

Tính từ, trạng từ ngắn là gì?

Tính từ, trạng từ ngắn có một âm tiết hoặc kết thúc với đuôi -y, -le,-ow, -er, -et

Ví dụ: short, long, early …

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ, trạng từ ngắn

Cấu trúc: N1 + V + adj/adv + er + than + N2.

Ví dụ: Tony is shorter than Tom. (Tony thì thấp hơn Tom.)

So sánh hơn với tính từ, trạng từ dài

Tính từ, trạng từ ngắn là gì?

Tính từ, trạng từ ngắn có hai âm tiết trở lên.

Ví dụ: difficult, fluently ....

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ, trạng từ ngắn

Cấu trúc: N1 + V + more + adj/adv + than + N2.

Ví dụ:

She speaks English more fluently than her parents.

(Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy hơn bố mẹ của cô ấy.)

Các tính từ bất quy tắc trong so sánh

ADJ ADJ so sánh hơn
GoodBetter 
BadWorse
Old Older/ Elder
FarFarther/ Further
Much/ ManyMore
LittleLess
LateLater