Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

So sánh hơn nhất là gì?

So sánh nhất được dùng để so sánh ba đối tượng trở lên, trong đó một đối tượng có các tính chất, trạng thái .... hơn các đối tượng còn lại.

Ví dụ:

Everest is the highest mountain in the world.

(Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.)

Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ, trạng từ dài

Tính từ, trạng từ ngắn là gì?

Tính từ, trạng từ ngắn có một âm tiết hoặc kết thúc với đuôi -y, -le,-ow, -er, -et

Ví dụ: short, long, early …

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ, trạng từ ngắn

Cấu trúc: S + V + the + adj/adv + -est.

Ví dụ:

Linda is the smartest in my class.

(Linda là thông minh nhất lớp tôi.)

So sánh hơn với tính từ, trạng từ dài

Tính từ, trạng từ ngắn là gì?

Tính từ, trạng từ ngắn có hai âm tiết trở lên.

Ví dụ: difficult, fluently ....

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ, trạng từ ngắn

Cấu trúc: S + V + the + most + adj/adv.

Ví dụ:

Linda is the most intelligent in my class.

(Linda là thông minh nhất lớp tôi.)

Các tính từ bất quy tắc trong so sánh

ADJ ADJ so sánh hơn
GoodBest
BadWorst
Old Oldest/ Eldest
FarFarthest/ Furthest
Much/ ManyMost
LittleLeast
LateLatest