Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

So - too

  • Giống nhau:

    Nghĩa: cũng vậy, cũng thế

    Dùng trong câu khẳng định, nghĩa khẳng định

  • Khác nhau:

SOTOO
Đứng ở đầu câu với cấu trúc:Đứng ở cuối câu với cấu trúc:
So + auxi.V + N.S + auxi.V, too.
eg: My dad likes football, so do I.eg: My dad likes football. I do, too.
(Bố tôi thích bóng đá, tôi cũng vậy.)(Bố tôi thích bóng đá, tôi cũng vậy.)

Neither - either

  • **Giống nhau: **

Nghĩa: cũng không

Dùng trong câu phủ định, nghĩa phủ định

  • Khác nhau:
NEITHEREITHER
Đứng ở đầu câu với cấu trúc:Đứng ở cuối câu với cấu trúc:
Neither + auxi.V + N>S + auxi.V + not, either.
Eg: My mom doesn’t like football, neither do I.Eg: My mom doesn’t like football. I don’t, either.
(Mẹ tôi không thích bóng đá, tôi cũng không.)(Mẹ tôi không thích bóng đá, tôi cũng không.)