Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

CẤU TRÚC

Khẳng định: S – am/is/are – going to – V

 • I + am + going to V

 • You/ we/ they + are + going to V

 • She/ he/ it + is + going to V

Phủ định: S – am/is/are - not – going to – V

 • I + am not + going to V

 • You/ we/ they + aren’t + going to V

 • She/ he/ it + isn’t + going to V

Nghi vấn: Tobe– S – going to V?

 • Am + I + going to V

 • Are + you/ we/ they + going to V

 • Is + she/ he/ it + going to V

CÁCH DÙNG

Ta dùng thì TLG để chỉ các dự định chắc chắn sẽ thực hiện trong tương lai.

 • Eg: I am going to visit my grandmother this weekend.

Ta dùng thì TLG để dự đoán các sự việc sẽ xảy ra ở tương lai dựa vào các dấu hiệu ở hiện tại.

 • Eg: There are a lot of black clouds. It is going to rain soon.

LƯU Ý: Đôi khi ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để thay thế cho thì tương lai gần.

TRẠNG TỪ

 • In + khoảng thời gian tương lai: trong vòng

 • Tomorrow: ngày mai.

 • Tonight: tối nay

 • Someday: một ngày nào đó.

 • Next week/ month/ year…: tuần/ tháng/ năm tới

 • This week/ month/ year…: tuần/ tháng/ năm này

 • Soon: chẳng bao lâu nữa.