Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

CẤU TRÚC

Khẳng định: S – Will have PII – O

  • I/ you/ we/ they/ she/ he/ it + will have PII.

Phủ định: S – won’t – have PII – O

  • I/ you/ we/ they/ she/ he/ it + won’t have PII.

Nghi vấn Will – S – have PII – O?

  • Will + I/ you/ we/ they/ she/ he/ it + have PII?

NOTE: có thể thay “will” bằng “shall” với chủ ngữ là I, we

CÁCH DÙNG

Thì Tương lai hoàn thành diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai.

Ví dụ:

  • They will have left for Japan by 8:30 tomorrow.

Thì Tương lai hoàn thành diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai.

Ví dụ:

  • The film will have come to an end by the time you arrive tonight.

TRẠNG TỪ

  • Khoảng thời gian + from now

  • By the time

  • By the end of

  • By + thời gian tương lai

  • Before + thời gian tương lai