Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khái niệm cụm danh từ

Cụm danh từ là một nhóm các từ đi chung với nhau để tạo thành một danh từ cụ thể và chi tiết hơn. Trong đó, danh từ là thành phần chính và được bổ sung bằng ngữ nghĩa bởi phần đứng trước và đứng sau.

Cấu tạo cụm danh từ

Cụm danh từ thường được cấu tạo bởi công thức sau:

Hạn định từ + tính từ + danh từ chính + bổ ngữ

Trong đó,

  1. Hạn định từ có thể là:
  • Mạo từ: a/an/the

  • Từ chỉ số lượng: one, two, three, many, a few, a lot of…

  • Tính từ sở hữu: my, your, his, her…

  • Đại từ chỉ định: this/ that/ these/ those…

  1. Tính từ là các từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, có thể là màu sắc, kích thước, độ mới cũ, đặc điểm, hình dáng, chất liệu, nguồn gốc…

  2. Bổ ngữ đứng sau thường là giới từ hoặc một mệnh đề quan hệ

Eg:

  • a beautiful girl (một cô gái đẹp)

  • those strange men (những người đàn ông lạ mặt)

  • the woman that I met yesterday (người phụ nữ tôi nói chuyện hôm qua)