Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ

Định nghĩa

Danh từ là những từ chỉ người, con vật, đồ vật hay địa điểm. Danh từ thường được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Cách thành lập danh từ

Cách thành lập danh từ đơn

Danh từ đơn được thành lập bằng cách thêm tiền tố (Dis-, Un-, Ad-, Re-,...) hoặc hậu tố (-ity, -ion, -ness, -ment,...) vào trước hoặc sau danh từ, động từ hoặc tính từ để tạo thành một danh từ mới.

Eg: Từ động từ “encourage” (khuyến khích) ta thêm hậu tố -ment để tạo thành danh từ “encouragement” (sự khuyến khích)

Cách thành lập danh từ ghép

Danh từ ghép được tạo thành theo các cách sau:

 • Danh từ + danh từ: school-boy, country-girl...
 • Ving + danh từ: dining room, babysitting...
 • Tính từ + danh từ: grandfather, gold ring...
 • Danh từ + giới từ: stand-by, looker-on…
 • Động từ + danh từ: pick-pocket, toothbrush…
 • Trường hợp khác: mother-in-law, forget-me-not...

CÁC LOẠI DANH TỪ

Xét về ý nghĩa

Nếu xét về ý nghĩa, ta có 5 loại danh từ:

 1. Danh từ chung: các danh từ chỉ những người, hay vật thuộc cùng loại
 • Eg: people, animals, food, color, family, plant, place...
 1. Danh từ riêng: các danh từ để gọi tên riêng của người, vật, địa điểm, đây thường là tên của người, vật, địa điểm đó
 • Eg: Vietnam, John, Bristol, Paris, Europe, Edinburgh...
 1. Danh từ cụ thể: danh từ chỉ những người, vật tồn tại, có thể nhìn thấy, chạm vào
 • Eg: house, doll, key, leg...
 1. Danh từ trừu tượng: danh từ chỉ các khái niệm trừu tượng, không thể nhìn thấy hay chạm vào
 • Eg: sadness, emotion, trust, determination, pleasure...
 1. Danh từ tập hợp: danh từ chỉ nhóm người hoặc vật có đặc điểm chung nào đó
 • Eg: group, committee, team, army, club, crowd...

Xét về hình thức

Còn khi xét về hình thức, ta có 2 loại danh từ là:

 1. Danh từ đơn: Là các danh từ chỉ có một từ

Eg: book, pen, mom, computer, sun...

 1. Danh từ kép: là các danh từ được tạo thành tù ít nhất 2 danh từ, ngăn cách bởi gạch nối.
 • Eg: toothpaste, blackboard, greenhouse, software...