Ngữ pháp
Lưu trữ bài viết

Cấu trúc As if/ As though (cứ như thể là …) thường được sử dụng với tính chất mỉa mai một hành động, sự việc nào đó.

Ví dụ: Tony acted as if he had had so much money.

(Tony hành động cứ như thể cậu ấy có nhiều tiền lắm.)

As if/ As though có thật

Cách dùng: diễn tả hành động, sự việc có thật trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

S + V + as if/ as though + S +V.

Ví dụ: He acts as if he knows Anna.

(Anh ấy cư xử như thể anh ấy biết Anna.) [và anh ấy có biết Anna thật].

As if/ As though không có thật

Cách dùng: được dùng với các tình huống giả định (không đúng, không thể xảy ra)

Cấu trúc:

S + V + as if/ as though + S + Ved.

Chú ý: Ved nếu là to be thì luôn là were.

Ví dụ: She presents as if he learned by heart all the lessons.

(Cô ấy trình bày như thể cô ấy đã học thuộc lòng tất cả bài học.)