Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu cảm thán là gì?

Câu cảm thán dùng để diễn đạt thái độ của người nói đối với một đối tượng nào đó.

Ví dụ: What a beautiful dress! (Cái váy này thật đẹp!)

Cấu trúc cảm thán với What

Cấu trúc chung:

What + a/an + adj + N!

Ví dụ: What a kind girl! (Quả là một cô gái tốt bụng!)

Cấu trúc với danh từ không đếm được:

What + adj + N!

Ví dụ: What beautiful weather! (Thời tiết thật đẹp!)

Cấu trúc với danh từ đếm được số nhiều: What + adj + N(s/es)!

Ví dụ: What tight shoes! (Giày chật quá!)

Cấu trúc cảm thán với How

How + adj/ adv + S + V!

Ví dụ: How beautiful you are! (Bạn thật xinh quá!)