Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu hỏi đuôi là gì?

Câu hỏi đuôi (tiếng Anh là tag question) là kiểu câu hỏi dùng để xác nhận thông tin đã được đề cập ở phần trước.

Câu hỏi đuôi bao gồm: mệnh đề chính + đuôi (phần nghi vấn)

Ví dụ: He is intelligent, isn’t he? (Cậu ấy thông minh, phải không?)

Cấu trúc câu hỏi đuôi

Cấu trúc chung

  • Mệnh đề chính khẳng định thì câu hỏi đuôi phủ định

Eg: He is intelligent, isn’t he? (Cậu ấy thông minh, phải không?)

  • Mệnh đề chính phủ định thì câu hỏi đuôi khẳng định

Eg: He doesn’t like me, does he? (Cậu ấy không thích tôi, phải không?)

Lưu ý: Phần đuôi khi ở thể phủ định LUÔN ở dạng viết tắt.

Các cấu trúc đặc biệt

Không dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho câu hỏi đuôiEg: I am not sick, am I?
Con không ốm phải không mẹ?
Khi “must” chỉ sự cấm đoán ở dạng phủ định must not, ta dùng must cho câu hỏi đuôEg: You mustn’t smoke must you?
Anh không được hút thuốc, hiểu chưa?
Khi “must” chỉ sự cần thiết ở dạng khẳng định, ta dùng “needn’t” cho câu hỏi đuôi.Eg: They must work until 6pm, needn’t they?
Họ phải làm việc đến 6 giờ tối, đúng không?
“Let’s” trong câu gợi ý, rủ ai làm việc gì đó cùng mình thì ta dùng “shall we?” cho câu hỏi đuôiEg: Let’s eat dinner out, shall we?
Chúng ta cùng ăn tối ở ngoài, được chứ?
“Let” trong câu xin phép let somebody do something thì ta dùng “will you?” cho câu hỏi đuôiEg: Let me have some foods, will you?
Cho tôi chút đồ ăn, được không?
“Let” trong câu đề nghị giúp người khác (let me), ta dùng “may I?”Eg: Let me help you, may I?
Để tôi giúp cậu, được chứ?
Khi chủ ngữ của câu là những đại từ bất định chỉ người thì ta dùng đại từ “they” làm chủ từ trong câu hỏi đuôiEg: Someone isn’t here, are they?
Không có ai ở đây à?
Khi chủ ngữ của câu là những đại từ bất định chỉ vật như thì ta dùng đại từ “it” làm chủ từ trong câu hỏi đuôiEg: Everything all be alright, isn’t it?
Mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?
Những câu trần thuật có chứa các từ phủ định thì phần câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng địnhEg: She hardly eats bread, does she?
Cô ta không ăn chút bánh mì nào đúng không?
Khi mệnh đề chính là một câu cảm thán, ta lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ chủ ngữ, đồng thời dùng trợ động từ phía trước là: is, are, amEg: What a beautiful day, isn’t it?
Một ngày thật đẹp, đúng không?
Đối với câu mệnh lệnh:Eg:
- Diễn tả lời mời thì ta dùng “won’t you” cho câu hỏi đuôi- Drink some coffee, won’t you?
- Diễn tả sự nhờ vả thì ta dùng “will you” cho câu hỏi đuôiMời bạn uống chút cà phê nhé?
- Diễn tả sự ra lệnh thì ta dùng “can/ could/ would you” cho câu hỏi đuôi- Bring it to my house, will you?
- Đối với câu mệnh lệnh phủ định chỉ được dùng “will you” cho câu hỏi đuôiMang nó tới nhà cho mình nhé?
- Go out, can’t you?
Ra ngoài giùm tôi.
- Don’t marry her, will you?
Cậu sẽ không cưới con bé đó chứ?
Khi chủ ngữ chính trong mệnh đề chính là “one”, ở câu hỏi đuôi dùng “you” hoặc “one”Eg: One who works hard will be successful, won’t you?
Một người làm việc chăm chỉ sẽ thành công, phải không?
Khi câu có cấu trúc như sau:Eg: I think he will come here, won’t he?
I + think/ believe/ suppose/ figure/ assume/ fancy/ imagine/ reckon/ expect/ see (mệnh đề chính) + mệnh đề phụTôi nghĩ cậu ấy sẽ đến đây, đúng không?
ta dùng động từ trong mệnh đề phụ để xác định trợ động từ cho câu hỏi đuôi
Khi mệnh đề chính dùng câu ước “wish” thể hiện mong muốn, ta dùng “may” cho câu hỏi đuôiEg: I wish to meet the manager, may I?
Tôi muốn được gặp quản lí, được chứ?
Chủ ngữ “This/ That” được thay bằng it cho câu hỏi đuôi.Eg: This is your brother, isn’t it?
Đây là em trai bạn phải không?