Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chủ ngữ giả là gì?

Chủ ngữ giả được sử dụng rất phổ biến giữa những người bản xứ. Chủ ngữ giả thường là It hoặc There, chúng không ám chỉ một đối tượng cụ thể mà chỉ có vai trò ngữ pháp trong câu.

Ví dụ: It is good for your health to stop smoking. (Nó tốt cho sức khỏe của bạn khi bỏ hút thuốc.)

Chủ ngữ giả “It”

Cấu trúcVí dụ
It + be + adjective + (for someone) + to V.It is easy for us to learn Maths.
(Thật là …. để ai đó làm gì.)(Thật là dễ để chúng tôi học Toán.)
It + be + adjective + that + S + V.It is common that Tom asks for his parents’ permission.
(Việc ….. thì/ là …..)(Việc Tom xin phép bố mẹ là điều thường thấy.)
It + be + a + N + that + S + V.It is a mistake that you leave home without an umbrella.
(Việc ….. thì/ là …..)(Việc bạn ra ngoài mà không mang ô là một sai lầm.)
It’s said/ believed/ thought/ considered …. that + S + V.It’s said that smoking is not good for our health.
(Người ta nói/ tin/ nghĩ/ cân nhắc …. rằng ….)(Người ta tin rằng hút thuốc không tốt cho sức khoẻ.)
It + to be + time/ date/ weather/ event…..It’s Monday today.
(Giới thiệu/ Mô tả thời gian/ ngày tháng/ thời tiết/ sự kiện ….)(Hôm nay là thứ Hai.)

Chủ ngữ giả “There”

Cấu trúcVí dụ
There + be + N.There is a cat under the table.
(Nói về sự tồn tại của một người/ vật)(Có một con mèo ở dưới bàn.)
There + (V) + N.There lived a poor fisherman and his wife.
(Nói về sự tồn tại của một người/ vật)(Có một ông lão đánh cá nghèo sống cùng người vợ của mình.)