Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Prefer

Cách dùng

Prefer (v): thích hơn dùng để diễn đạt việc ai đó thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì.

Cấu trúc

Cấu trúcVí dụ
prefer + something + to + something.I prefer pink to black.
(thích cái gì hơn cái gì)(Tôi thích màu hồng hơn màu đen.)
prefer + Ving + to + Ving.I prefer reading to listening to music.
(thích làm gì hơn làm gì)(Tôi thích đọc hơn là nghe nhạc.)

Would rather

Would rather ở hiện tại

Cấu trúcVí dụ
S + would rather + Vinf.I would rather go to school.
(thích làm gì hơn)(Tôi thích đi học hơn.)
S + would rather + Vinf + than + Vinf.I would rather read books than listen to music.
(thích làm gì hơn làm gì)(Tôi thích đọc hơn là nghe nhạc.)

Would rather ở quá khứ

Cấu trúcVí dụ
S + would rather + O + Ved.I would rather you listened to me carefully.
(muốn/ không muốn ai đó làm gì)(Tôi muốn bạn lắng nghe tôi cẩn thận.)