Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Mệnh đề chỉ lí do

Mệnh đề chỉ lí do là gì?

Mệnh đề chỉ lý do là mệnh đề phụ nêu ra nguyên nhân của hành động được nêu trong mệnh đề chính.

Ví dụ: I didn’t go to school because I’m sick.

(Tôi đã không đi học vì tôi bị ốm.)

Các mệnh đề chỉ lí do

Cấu trúc:

Because/ Since/ As/ For + S1 + V1, S2 + V2.

Ví dụ:

I didn’t go to school because/ since/ for/ as I’m sick.

(Tôi đã không đi học vì tôi bị ốm.)

Các cụm từ chỉ lí do

Cấu trúc:

Because of/ Due to + N/ Ving/ N phrase, S + V.

Ví dụ:

Because of being sick, I didn’t go to school.

(Vì bị ốm, tôi đã không đi học.)

Mệnh đề chỉ mục đích

Mệnh đề chỉ mục đích là gì?

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích là mệnh đề phụ được dùng để chỉ mục đích của hành động ở mệnh đề chính.

Ví dụ:

I’m studying hard so that I can satisfy my parents.

(Tôi đang học rất chăm chỉ để làm bố mẹ hài lòng.)

Các mệnh đề chỉ mục đích

**Cấu trúc: **

S + V + so that/ in order that S + can/ could/ will/ would (not) + V.

Ví dụ:

I’m studying hard so that I can satisfy my parents.

(Tôi đang học rất chăm chỉ để làm bố mẹ hài lòng.)

Các cụm từ chỉ mục đích

Cấu trúc:

S + V + in order/so as + (not) + to + V.

Ví dụ:

I’m studying hard in order to satisfy my parents.

(Tôi đang học rất chăm chỉ để làm bố mẹ hài lòng.)