Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc so sánh gấp nhiều lần

S + V + multiple numbers + as + much/ many/ adj/ adv + (N) + as + N/pronoun.

trong đó: multiple numbers = bội số (half, twice ….)

Ví dụ:

He earns twice as much as I do. (Anh ấy kiếm được gấp đôi tôi.)

Một số lưu ý

  1. Cần xác định danh từ được so sánh là đếm được hay không đếm được để sử dụng much/ many cho phù hợp.

  2. Cấu trúc: twice that many/twice that much (gấp đôi ngần ấy) chỉ được dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết.