Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

ENOUGH

Nghĩa

Enough có nghĩa là “đủ”.

Vị trí

Enough được đặt sau tính từ và trạng từ; và trước danh từ.

Eg

 • Sau tính từ: I am not tall enough to reach the case.

 • Sau trạng từ: He can run quickly enough to win the race.

 • Trước danh từ: We don’t have enough chairs for all the guests to sit.

Công thức

 • Ta dùng tobe với tính từ trước “Enough”, theo sau là (for somebody) to V.

  S + Tobe + adj + enough + (for somebody) + to V

  Eg She is old enough to join the team.

 • Ta dùng Verbs (động từ) với trạng từ trước “Enough”, theo sau là (for somebody) to V.

  ** S + Verb + adv + enough + (for somebody) + to V **

  Eg I didn’t work hard enough to pass the test.

 • Ta đặt danh từ sau “Enough”, công thức theo sau vẫn là (for somebody) to V.

  S + Be/V + enough + N(s) + (for somebody) + to V

  Eg There was not enough space for us to park the car.

TOO

Nghĩa

Enough có nghĩa là “quá”.

Vị trí

Too được đặt** trước tính từ và trạng từ**; và** không đi kèm** với danh từ.

Eg

 • Sau tính từ: This shelf is too high for him to reach.

 • Sau trạng từ: She spoke too fast for me to understand.

Công thức

Công thức với “too” cũng tương tự như “enough”. Tuy nhiên nếu “enough” đứng sau tính từ, trạng từ và trước danh từ thì “too” đứng trước tính từ và trạng từ. Công thức như sau:

 • Với tính từ:

  **S + Tobe + too + adj + (for somebody) + to V **

  Eg: This task is too hard for me to do.

 • Với trạng từ:

  S + Verb + too + adv + (for somebody) + to V

  Eg He scolds me too badly.