Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc “So...that”

Nghĩa

Cấu trúc “so...that” có nghĩa là “quá...đến nỗi mà”, dùng để nhấn mạnh tính từ, trạng từ hoặc danh từ.

Cấu trúc

Với tính từ

S + be + so + adj + that + S ​+ can’t/ couldn’t + V

Eg:

 • The box was so heavy that he couldn’t lift it. = The box was too heavy for him to lift.

  (Chiếc hộp quá nặng nên anh ấy không thể nâng nó lên được.)

Với động từ thường

S + V + so + adv + that + S + ​+ can’t/ couldn’t + V

Eg:

 • The boy speaks so fast that I can’t hear him clearly. = The boy speaks too fast for me to hear.

  (Bạn nam đó nói quá nhanh đến nỗi mà tôi không nghe rõ anh ấy nói gì.)

Với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

S + be/ V + so + many/few/much + N + that + S + V

Eg:

 • There were so many people in the square that I couldn’t see you. = There were too many people in the square for me to see you.

  (Có quá nhiều người ở quảng trường lúc đó đến nỗi mà tớ không thể thấy cậu.)

Đối với danh từ đếm được số ít

S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

Eg:

 • It was so small a mistake that I didn’t recognize it.

 • The mistake was too small for me to recognize.

  (Đó là một lỗi quá nhỏ đến nỗi mà tôi không nhận ra.)

Cấu trúc “để mà”: so that/ in order that/ so as that

CẤU TRÚC: S + V + so that/ in order that/ so as that + S + can/ could + V

Eg:

 • Brian goes really slow so that the children can catch him.

 • I stayed up late last night in order that I could perform well in the next exam.

 • The doctor advised her to stay in bed so as that she can recover soon.

Cấu trúc “Such...that”

Nghĩa

Cấu trúc “such...that” cũng có cùng nghĩa là “quá...đến nỗi mà” giống như “so...that”. Khác biệt là công thức của “such...that” sẽ luôn có danh từ.

Cấu trúc

S + be + such + (a/an) + adj + N + that + S ​+ V

Eg:

 • It is such a big house that she has to spend all day cleaning it. = The house is so big that she has to spend all day cleaning it.

(Căn nhà quá rộng lớn đến nỗi mà cô ấy phải dành cả ngày để dọn dẹp nó.)